Sony Xperia Z5 Compact - المحتويات

background image

اًيئاقلت

.........................................................................

15

ةيامح

ةقاطب

SIM

.................................................................................

19

ثحبلا

نع

مقر

فيرعت

كزاهج

.................................................................

20

روثعلا

ىلع

زاهج

دوقفم

.........................................................................

20

ملعت

تايساسألا

................................................................................

22

مادختسا

ةشاش

سمللا

...........................................................................

22

لفق

ةشاشلا

ءاغلإو

اهلفق

.......................................................................

24

ةشاشلا

ةيسيئرلا

...................................................................................

24

لقنتلا

نيب

تاقيبطتلا

..............................................................................

26

ةشاش

تاقيبطتلا

...................................................................................

28

تاقيبطتلا

ةريغصلا

................................................................................

29

تاهجاو

ةيموسر

....................................................................................

30

تاراصتخالا

تادلجملاو

...........................................................................

31

ةيفلخلا

طامنأو

ةيفلخ

ةشاشلا

..................................................................

32

طاقتلا

ةطقل

ةشاش

...............................................................................

32

ليجست

ةشاشلا

.....................................................................................

33

تاراعشإ

.............................................................................................

33

زومر

طيرش

ةلاحلا

.................................................................................

36

ةرظن

ةماع

ىلع

تاقيبطتلا

......................................................................

38

ةيراطبلا

ةنايصلاو

...............................................................................

40

نحش

كزاهج

........................................................................................

40

ةرادإ

ةيراطبلا

ةقاطلاو

...........................................................................

41

ثيدحت

زاهجلا

.......................................................................................

43

ةنايصلا

مادختساب

رتويبمك

........................................................................

44

ةركاذلا

نيزختلاو

...................................................................................

45

خسنلا

يطايتحالا

عاجرتساو

ىوتحملا

........................................................

47

ليزنت

تاقيبطتلا

.................................................................................

50

ليزنت

تاقيبطتلا

نم

Google Play™

.......................................................

50

2

background image

ليزنت

تاقيبطتلا

نم

رداصم

ىرخأ

.............................................................

50

تنرتنإلا

تاكبشلاو

.............................................................................

51

ضارعتسا

بيولا

...................................................................................

51

تادادعإ

تنرتنإلا

ةمدخو

ةلسارملا

طئاسولاب

ةددعتملا

MMS

........................

51

Wi-Fi

.................................................................................................

52

ةكراشم

لاصتا

تانايب

لاقنلا

....................................................................

54

مكحتلا

يف

مادختسا

تانايبلا

....................................................................

56

ديدحت

تاكبش

فتاهلا

لاقنلا

.....................................................................

57

تاكبشلا

ةصاخلا

ةيضارتفالا

)

VPN

(

..........................................................

57

ةنمازم

تانايبلا

ىلع

كزاهج

..................................................................

59

ةنمازملا

عم

تاباسح

ربع

تنرتنإلا

.............................................................

59

ةنمازملا

عم

Microsoft® Exchange ActiveSync®

.................................

59

تادادعإلا

ةيساسألا

............................................................................

61

تادادعإ

لوصولا

...................................................................................

61

تادادعإ

توصلا

....................................................................................

61

عضو

مدع

جاعزإلا

.................................................................................

62

تادادعإ

ةشاشلا

...................................................................................

63

تادادعإ

قيبطتلا

...................................................................................

65

ةداعإ

طبض

كتاقيبطت

.............................................................................

66

ةشاشلا

ةتقؤملا

....................................................................................

67

تادادعإ

ةغللا

.......................................................................................

67

خيراتلا

تقولاو

......................................................................................

68

X-Reality™ for mobile

......................................................................

68

عضو

قئاف

ةيويحلا

.................................................................................

68

نيسحت

جارخإ

توصلا

.............................................................................

69

ءاغلإ

شيوشتلا

.....................................................................................

69

تاباسح

نيمدختسملا

نيددعتملا

..............................................................

70

ةباتك

صن

.........................................................................................

73

ةحول

حيتافملا

ىلع

ةشاشلا

.....................................................................

73

ةحول

فتاهلا

.........................................................................................

74

لاخدإ

صن

مادختساب

لاخدإ

توصلا

.........................................................

75

ليدعت

صنلا

.........................................................................................

75

صيصخت

ةحول

حيتافملا

ىلع

ةشاشلا

........................................................

76

لاصتالا

...........................................................................................

78

ءارجإ

تاملاكملا

...................................................................................

78

لابقتسا

تاملاكملا

................................................................................

79

لماعتلا

يكذلا

عم

تاملاكملا

...................................................................

81

تاملاكملا

ةيراجلا

.................................................................................

81

مادختسا

لجس

تاملاكملا

.......................................................................

81

ةداعإ

هيجوت

تاملاكملا

...........................................................................

82

دييقت

تاملاكملا

.....................................................................................

82

تاملاكملا

ةددعتملا

...............................................................................

83

3

background image

تاملاكملا

ةيعامجلا

...............................................................................

84

ديربلا

يتوصلا

.......................................................................................

84

تاملاكم

ئراوطلا

..................................................................................

85

تاهج

لاصتالا

...................................................................................

86

ثحبلا

نع

ءامسألا

/

ماقرألا

اهضرعو

..........................................................

86

ةفاضإ

تاهج

لاصتالا

اهريرحتو

................................................................

87

لقن

ءامسألا

/

ماقرألا

..............................................................................

88

ةفاضإ

تامولعم

تاهج

لاصتا

ةيبط

ةصاخو

ئراوطب

.....................................

89

ةلضفملا

..............................................................................................

90

لاسرإ

تامولعم

مسالا

/

مقرلا

...................................................................

90

بنجت

تالاخدإلا

ةرركتملا

يف

قيبطت

تاهج

لاصتالا

......................................

91

خسنلا

يطايتحالا

تاهجل

لاصتالا

..............................................................

91

ةلسارملا

ةشدردلاو

............................................................................

93

ةءارق

لئاسرلا

اهلاسرإو

.........................................................................

93

ميظنت

كلئاسر

.......................................................................................

94

ةملاكم

نم

ةلسارملا

..............................................................................

95

تادادعإ

ةلسارملا

..................................................................................

95

ةلسارملا

ةيروفلا

ةشدردو

ويديفلا

..............................................................

95

ديرب

ينورتكلإ

...................................................................................

96

دادعإ

ديربلا

ينورتكلإلا

...........................................................................

96

لاسرإ

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

اهمالتساو

...................................................

96

ميظنت

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

ةصاخلا

كب

..................................................

98

تادادعإ

باسح

ديربلا

ينورتكلإلا

..............................................................

98

Gmail™

............................................................................................

99

ىقيسوملا

ويدارو

FM

......................................................................

100

لقن

ىقيسوملا

ىلإ

كزاهج

....................................................................

100

عامتسالا

ىلإ

ىقيسوملا

.......................................................................

100

ةمئاق

ىقيسوملا

.................................................................................

102

مئاوق

ليغشتلا

....................................................................................

102

ةكراشم

ىقيسوملا

..............................................................................

103

نيسحت

توصلا

...................................................................................

103

فرعتلا

ىلع

ىقيسوملا

مادختساب

ةينقت

TrackID™

..................................

104

عامتسالا

ىلإ

ويدارلا

............................................................................

105

تاونق

ويدارلا

ةلضفملا

..........................................................................

106

تادادعإ

توص

ويدارلا

...........................................................................

106

اريماكلا

..........................................................................................

108

طاقتلا

روص

ةيفارغوتوف

ليجستو

عطاقم

ويديف

..........................................

108

تادادعإ

اريماكلا

ةماعلا

........................................................................

109

تادادعإ

اريماك

روصلا

ةتباثلا

...................................................................

115

تادادعإ

اريماك

ويديفلا

..........................................................................

118

روصلا

عطاقمو

ويديفلا

يف

موبلألا

.......................................................

121

ضرع

روصلا

ةيفارغوتوفلا

تافلمو

ويديفلا

................................................

121

4

background image

ةكراشم

روصلا

ةيفارغوتوفلا

تافلمو

ويديفلا

اهترادإو

...................................

122

ريرحت

روصلا

مادختساب

قيبطت

ررحم

روصلا

ةيفارغتوفلا

...............................

123

ريرحت

عطاقم

ويديفلا

مادختساب

قيبطت

ررحم

عطاقم

ويديفلا

.........................

124

ءافخإ

روصلا

ةيفارغوتوفلا

عطاقمو

ويديفلا

...............................................

125

ةمئاق

ةشاشلا

ةيسيئرلا

موبلألل

...............................................................

125

ضرع

روصلا

ةيفارغوتوفلا

ىلع

ةطيرخ

...................................................

126

تافلم

ويديفلا

..................................................................................

128

قيبطت

ويديفلا

.....................................................................................

128

لقن

ىوتحم

ويديفلا

ىلإ

كزاهج

..............................................................

129

ةرادإ

ىوتحم

ويديفلا

.............................................................................

129

قيبطت

ءاشنإ

مالفألا

............................................................................

129

ليصوتلا

.........................................................................................

131

سكع

ةشاش

زاهجلا

ىلع

ةشاش

نويزفلت

مادختساب

لبك

..............................

131

سكع

ةشاش

كزاهج

اًيكلسال

ىلع

ةشاش

نويزفلت

......................................

131

ةكراشم

ىوتحملا

عم

ةزهجأ

DLNA Certified™

......................................

132

ليصوت

كزاهج

تاقحلمب

USB

...............................................................

134

ليصوت

كزاهج

ةدحوب

مكحت

ةيكلسال

DUALSHOCK™ 4

.........................

135

NFC

................................................................................................

135

ةينقت

Bluetooth®

ةيكلساللا

.................................................................

137

تاقيبطتلا

تازيملاو

ةيكذلا

ةرِّفوملا

كتقول

.............................................

140

ةرظن

ةماع

ىلع

Smart Connect

.........................................................

140

ةرادإ

تاقحلملا

...................................................................................

141

Google Search & Now

....................................................................

141

مادختسا

قيبطت

News Suite

...............................................................

142

مادختسا

كزاهج

ةظفحمك

.....................................................................

142

رفسلا

طئارخلاو

..............................................................................

143

مادختسا

تامدخ

ديدحت

عقاوملا

..............................................................

143

Google Maps™

ةحالملاو

.................................................................

143

مادختسا

ةكرح

رورم

تانايبلا

ءانثأ

رفسلا

..................................................

143

مادختسا

كزاهج

عم

ماظن

يهيفرت

يتامولعم

ةرايسلاب

.................................

144

عضو

ناريطلا

.....................................................................................

144

ةعاسلا

ميوقتلاو

..............................................................................

146

ميوقتلا

..............................................................................................

146

ةعاسلا

..............................................................................................

147

ةيناكمإ

لوصولا

...............................................................................

150

ةءاميإ

ريبكتلا

......................................................................................

150

مجح

طخلا

........................................................................................

150

مجح

ةشاشلا

.....................................................................................

150

حيحصت

ناولألا

....................................................................................

150

TalkBack

........................................................................................

151

توصلا

يداحألا

...................................................................................

151

عضو

TTY

)

ةباتكلا

نع

دعب

(

..................................................................

151

5

background image

ليدبت

لوصولا

.....................................................................................

151

معدلا

تامدخلاو

ةينوناقلا

..................................................................

153

قيبطت

معدلا

......................................................................................

153

تاحيملت

Xperia™

.............................................................................

153

تاميلعت

يف

مئاوقلا

تاقيبطتلاو

.............................................................

153

ءارجإ

تارابتخا

صيخشتلا

ىلع

كزاهج

....................................................

153

ةداعإ

ليغشتلا

ةداعإو

طبضلا

حالصإلاو

....................................................

153

اندعاس

ىلع

نيسحت

انجمارب

..................................................................

155

مادختسا

زاهجلا

يف

فورظلا

ةبطرلا

ةبرتملاو

............................................

155

نامضلا

ةبسنو

صاصتمالا

ةددحملا

)

SAR

(

تاداشرإو

مادختسالا

..................

156

ةداعإ

ريودت

كزاهج

..............................................................................

156

تامولعم

ةينوناق

.................................................................................

157

6

background image

عورشلا

يف

ءدبلا

لوح

ليلد

مدختسملا

اذه

اذه

وه

ليلد

مدختسملا

زاهجل

Xperia™ Z5 Compact

صاخلا

رادصإب

جمانربلا

Android™ 7.0

.

اذإو

مل

نكت

اًدكأتم

نم

رادصإ

جمانربلا

تبثملا

ىلع

،كزاهج

كنكميف

هتعجارم

نم

ةمئاق

تادادعإلا

.

نكمي

ماظنلل

تاثيدحتو

قيبطتلا

ضرع

تازيملا

يف

كزاهج

ةقيرطب

ىرخأ

ريغ

ةحضوملا

يف

ليلد

مدختسملا

اذه

.

دق

ال

رثأتي

رادصإ

Android™

لالخ

ثيدحتلا

.

ديزمل

نم

تامولعملا

لوح

تاثيدحت

،جماربلا

عجار

ثيدحت

زاهجلا

يف

ةحفص

43

.

ققحتلل

نم

رادصإلا

يلاحلا

كزاهجل

1

نم

ةشاشلا

ةيسيئرلا

،كيدل

رقنا

قوف

.

2

ثحبا

رقناو

اًرقن

اًعيرس

قوف

تادادعإ

<

لوح

فتاهلا

<

رادصإ

Android™

.

روثعلا

ىلع

مقر

زارطلا

مساو

زاهجلا

1

نم

ةشاشلا

ةيسيئرلا

،

رقنا

اًرقن

اًعيرس

قوف

.

2

ثحبا

نع

رقناو

اًرقن

اًعيرس

هقوف

.

متي

ضرع

مقر

زارطلا

مساو

زاهجلا

.

دويقلا

ىلع

تامدخلا

تازيملاو

دق

ال

متي

معد

ضعب

تامدخلا

تازيملاو

ةنّيبملا

يف

ليلد

مدختسملا

اذه

يف

عيمج

نادلبلا

وأ

،قطانملا

امبرو

ال

اهمعدي

عيمج

يدّوزم

تامدخلا

وأ

تاكبشلا

.

نكمي

مادختسا

مقر

ئراوطلا

يلودلا

صاخلا

ماظنب

GSM

اًمود

يف

عيمج

دالبلا

قطانملاو

تاكبشلاو

نمو

لبِق

عيمج

يدوزم

،ةمدخلا

ةطيرش

نأ

نوكي

زاهجلا

ًالصتم

ةكبشب

لاقنلا

.

ىجري

لاصتالا

لغشمب

ةكبشلا

وأ

دوزم

ةمدخلا

ديدحتل

ىدم

رفوت

يأ

ةمدخ

وأ

ةزيم

،ةنيعم

امو

اذإ

تناك

كانه

موسر

ةيفاضإ

ىلع

لوصولا

اهيلإ

وأ

اهمادختسا

.

دق

بلطتي

مادختسا

تازيم

تاقيبطتو

ةنيعم

ةنّيبم

يف

اذه

ليلدلا

لوصولا

ىلإ

تنرتنإلا

.

دق

ضرفُت

كيلع

موسر

لباقم

مادختسا

لاصتا

تانايبلا

دنع

لاصتالا

تنرتنإلاب

نم

كزاهج

.

لصتا

دوزمب

ةمدخلا

ةيكلساللا

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

تامولعملا

.

ةرظن

ةماع

7

ّنإ

رادصإ

روشنملا

اذه

صاخ