Sony Xperia Z5 Compact - Настройки на звука

background image

Настройки на звука

Можете да регулирате силата на звука както за входящи обаждания и известия, така и за
изпълнение на музика и видео.

Регулиране силата на звука на звънене с помощта на клавиша за сила на звука

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране силата на звука на мултимедия с помощта на бутона за регулиране
на силата на звука

Докато се възпроизвежда музика или видео, натиснете бутона за регулиране на силата на
звука нагоре или надолу дори когато екранът е заключен.

Включване на режим на вибрация

Натиснете клавиша за силата на звука нагоре или надолу, докато не се покаже

.

63

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Регулиране на нивата на силата на звука

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук.

3

Преместете плъзгачите за сила на звука в желаната позиция.

Също така можете да натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу и да
натиснете

, за да регулирате силата на звука на тона за звънене, изпълнението на

мултимедийни файлове или на алармата поотделно.

Настройване на устройството да вибрира при входящи обаждания

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук.

3

Натиснете плъзгача за Вибриране и при обаждания за разрешаване на функцията.

Задаване на тон за звънене

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Мелодия на телефона.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Избиране на звук за известие

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Звук за известие.

3

Изберете опция от списъка или натиснете и изберете музикален файл, записан в
устройството ви.

4

За потвърждение натиснете Готово.

Някои приложения имат свои специфични звуци за известие, които можете да изберете
от настройките на приложението.

Разрешаване на тонове при докосване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Други звуци.

3

Натиснете плъзгачите за разрешаване или забраняване на различните тонове при
докосване, по ваше желание.