Sony Xperia Z5 Compact - আপনার ইমেল বার্তাগুলি পরিচালনা করুন

background image

আেনার ইয়মি িাি্কাগুবি েবরচািনা করুন

আপিার ইরমিগুনি বাছাই কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি ।

2

ইয়মি খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

আপনি একানধক ইরমি অ্যাকাউ্টে ব্যবহার করর থাকরি আিরতা চাপুি এবং ইিব্সে

সহ কসই অ্যাকাউ্টেটি নিবদোচি করুি কযটি আপনি বাছাই কররত চাি৷ আপনি যন্

নিরজর সমস্ত ইরমি অ্যাকাউর্টের ইরমি একবারর বাছাই কররত চাি তাহরি, আিরতা

চাপুি তারপরর একবত্রি ইনি্সে আিরতা চাপুি৷

4

আিরতা চাপুি , তারপরর িাছাই করুন আিরতা চাপুি৷

5

একটি বাছাই নবকল্প নিবদোচি করুি৷

ইরমিগুনি সন্ধাি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর ইয়মি খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি৷

2

আপনি একানধক ইরমি অ্যাকাউ্টে ব্যবহার করর থাকরি আিরতা চাপুি এবং কসই

অ্যাকাউ্টেটি নিবদোচি করুি কযটি আপনি সন্ধাি কররত চাি৷ আপনি নিরজর সমস্ত ইরমি

অ্যাকাউ্টে একবারর সন্ধাি কররত চাইরি, আিরতা চাপুি তারপরর একবত্রি ইনি্সে

আিরতা চাপুি৷

3

আিরতা চাপুি৷

4

আপিার সন্ধাি পাঠ্য প্রনবষ্ট করুি, তারপরর কীরবাররদে আিরতা চাপুি৷

5

সন্ধারির ফিাফি তানরখ দ্বারা বাছাই অিুসারর একটি তানিকায় ্ৃনষ্টরোচর হয়৷ আপনি

কয ইরমি বাতদোটি খুিরত চাইরছি কসটি আিরতা চাপুি৷

একটি ইরমি অ্যাকাউর্টের সব কফাাার ক্খরত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি , তারপরর ইয়মি খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি, তারপরর আপনি কয অ্যাকাউ্টেটি পরীক্ষা কররত চাি কসটি নিবদোচি

করুি৷

3

আপনি কয অ্যাকাউ্টেটি পরীক্ষা কররত চাি তার অধীরি, সমস্ত পফাাার প্খান নিবদোচি

করুি।

ইরমইি বাতদোগুনি মুছরত

1

যন্ত্র কম্পি িা হওয়া পযদেন্ত আপনি কয বাতদো মুছরত চাি কসটি স্পিদে করুি এবং ধরর

থাকুি৷

2

আপনি কযসব বাতদো মুছরত চাি কসগুনির কচকব্সেগুনিরত টিক িাোি৷

3

আিরতা চাপুি

একটি বাতদো মুছরত আপনি কসটিরক রািন্রক ন্লিক কররত পাররি৷

একটি ইরমি বাতদো অি্য একটি কফাাারর সরারত

1

আপিার ইরমরির ইিবর্সে, কয বাতদোটিরক আপনি সরারত চাি কসটিরক রািন্রক ন্লিক

করুি৷

2

সরান আিরতা চাপুি, তারপরর কফাাার নিবদোচি করুি৷