Sony Xperia Z5 Compact - চিকিৎসা এবং জরুরি পরিচিতির তথ্য যুক্ত করা

background image

বচবকৎসা এিং িরুবর েবরবচবির ির্য যু্তি করা

আপনি পনরনচনত অ্যান্লিরকিারি জরুনর তথ্য যুক্ত বা সম্পা্িা কররত পাররি৷ আপনি নচনকত্সার

নবি্ নববরণ প্রনবষ্ট কররত পাররি, কযমি আপনি ব্যবহার করর থারকি এমি এিানজদে এবং ঔষধ,

পািাপানি জরুনর কক্ষর্রে আপনি কযাোরযাে কররত পাররি এমি আত্মীয় এবং বন্ধুর্র নবষরয় তথ্য৷

96

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

কসট আপ সম্পূণদে হওয়ার পর, আপিার জরুনর তথ্য সুরক্ষা িক স্ক্রীি কথরকও অ্যার্সেস করা

যারব৷ তার মারি হি আপিার স্ক্রীিটি িক থাকরিও, উ্াহরণস্বরূপ, একটি PIN, নবি্যাস বা

পাসওয়ারদে দ্বারা, জরুনর পনররষবার কিারকরা আপিার জরুনর তথ্য পুিরুদ্ধার কররত পাররব৷

1

প্রধাি পনরনচনত প্দোয় নফরর যাি

2

আরও নবকল্প ক্খুি

3

নচনকৎসা ও ব্যনক্তেত তথ্য এবং জরুরী পনরনচনতর ট্যাব

4

নচনকৎসা ও ব্যনক্তেত তথ্য

আপিার নচনকত্সার তথ্য প্রনবষ্ট কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি৷

3

কান্ক্ষিত তথ্য সম্পা্িা করুি৷

একজি িতুি জরুনর পনরনচনত যুক্ত কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি, তারপরর েবরবচবিসমূহ > েবরবচবি পযা্য করুন আিরতা চাপুি।

3

আপনি কয পনরনচনতটিরক একটি জরুনর পনরনচনত নহরসরব ব্যবহার কররত চাি কসটি আিরতা

চাপুি৷

জরুনর পনরনচনতরত কম করর একটি কফাি িম্বর থাকা ্রকার যারত জরুনর পনররষবার কিারকরা কি কররত

পারর৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি নিরপত্তা স্ক্রীি িক দ্বারা িকও থারক তাহরিও আপিার পনরনচনত অ্যান্লিরকিারি

অি্যাি্য তথ্য থাকরিও জরুনর পনররষবার কিারকর্র ককবি জরুনর পনরনচনতগুর কফাি িম্বরই ক্খারিা হরব৷