Sony Xperia Z5 Compact - সঞ্চয়স্থান এবং মেমরি

background image

সঞ্চয়স্থান এিং পমমবর

আপিার যরন্ত্র নবনভন্ন ধররির সঞ্চয়্থিাি ও কমমনর নবকল্প ররয়রছ।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি প্রায় 32 GB এবং এটি ব্যনক্তেত কসটিংস এবং করটা সহ রাউিরিার বা

্থিািান্তর করা সামগ্রী সঞ্চয় করার জি্য ব্যবহৃত হয়৷ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিারি করটা সঞ্চয় করার

উ্াহরণগুনি হি অ্যািামদে, ভনিউম ও ভাষা কসটিংস, ইরমি, বুকমাকদে, ক্যারিন্ডাররর ঘটিাবিী,

ছনব, নভনরওগুনি এবং সংেীত৷

আরও সঞ্চয়্থিাি কপরত আপনি 128 GB পযদেন্ত একটি অপসারণরযাে্য কমমনর কারদে ব্যবহার কররত

পাররি৷ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি খানি কররত নমনরয়া ফাইিগুনি এবং নকছু অ্যাপরক কসগুনির করটা

সহ এই ধররির কমমনররত সরারিা কযরত পারর। নকছু অ্যাপ উ্াহরণস্বরূপ, ক্যারমরা অ্যাপ,

সরাসনর কমমনর কাররদে করটা সংরক্ষণ কররত পারর।

রাইিানমক কমমনর (RAM) কমাটামুটি 2 GB এবং সঞ্চয়্থিাি নহরসরব ব্যবহার করা যারব িা৷

RAM চিমাি অ্যান্লিরকিাি এবং অপাররটিং নসরস্টম পনরচািিার জি্য ব্যবহৃত হয়৷

আপিারক পৃথকভারব একটি কমমনর কারদে নকিরত হরত পারর৷

Android-এ কমমনরর ব্যবহার সম্পরকদে আররা জািরত

www.sonymobile.com/support/

কথরক আপিার

যরন্ত্রর জি্য কশ্বতপ্রে রাউিরিার করর পড়ুি।

কমমনরর কাযদেক্ষমতা উন্নত করা

সাধারণ ব্যবহাররর ফিাফিরূরপ আপিার যরন্ত্রর কমমনর পূণদে হরত থারক৷ যন্ আপিার যন্ত্রটি খুব

ধীরর আর্ভে হয় বা অ্যান্লিরকিািগুনি যন্ আকনস্মকভারব বন্ধ হরয় যায় তাহরি আপিার

নিম্ননিনখতগুনি নবরবচিা করা ্রকার:

সবদে্া কমপরক্ষ 500 MB ফাঁকা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি উপিভ্য রাখার কচষ্টা করুি৷

আপিার ব্যবহার কররছি িা এমি চিমাি অ্যান্লিরকিিগুনিরক বন্ধ করুি৷

সমস্ত অ্যান্লিরকিারির জি্য ক্যাি কমমনর সাফ করুি৷

আপনি ব্যবহার কররি িা এমি রাউিরিার করা অ্যান্লিরকিািগুনিরক আিইিস্টি করুি৷

যন্ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়্থিাি পূণদে হরয় যায় তাহরি অ্যান্লিরকিিগুনিরক কমমনর কাররদে সরাি।

অভ্যন্তরীণ কমরমনর কথরক কমমনর কাররদে ফরটা, নভনরও ও সংেীত ্থিািান্তর করুি৷

যন্ আপিার নরভাইস কমমনর কাররদে থাকা সামগ্রী পড়রত িা পারর তাহরি আপিারক কারদেটিরক

ফমদে্যাট করার ্রকার হরত পারর৷ মরি রাখরবি আপনি কমমনর কারদে ফমদে্যাট করার সারথ সারথ

এরত থাকা সমস্ত নবষয়বস্তু মুরছ যায়।

যন্ আপনি একানধক ব্যবহারকারীর সারথ ককারিা যন্ত্র অংিী্ানর কররি তাহরি নকছু কাযদেকানরতা কযমি

করটা কমমনর কাররদে ্থিািান্তনরত করা এবং কমমনর কারদে ফমদে্যাট করা আটকারিার জি্য আপিারক এটির

মানিক, প্রাথনমক ব্যবহারকারী নহসারব িে ইি কররত হরব৷

কমমনর ন্থিনত ক্খরত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সঞ্চয়স্থান ও পময়মাবর খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

মুক্ত এবং ব্যবহৃত RAM-এর পনরমাণ ক্খরত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সঞ্চয়স্থান ও পময়মাবর খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

আিরতা চাপুি, তারপরর উন্নি > পমমরী আিরতা চাপুি।

50

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

সমস্ত অ্যান্লিরকিরির ক্যাি কমমনর সাফ কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সঞ্চয়স্থান ও পময়মাবর খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

আি্য. অংেী্াবর সঞ্চয়স্থান আিরতা চাপুি, তারপরর ক্যােড পডটা > ঠিক আয়ছ খুঁজুি

এবং আিরতা চাপুি।

4

আপনি যন্ একটি কমমনর কারদে ঢুনকরয় থারকি, তাহরি সঞ্চয় স্থান > আি্য. অংেী্াবর

সঞ্চয়স্থান আিরতা চাপুি৷

আপনি ক্যারি কমমনর মুরছ ন্রি ককারিা গুরুত্বপূণদে তথ্য বা কসটিংস হারারবি িা।

কমমনর কাররদে নমনরয়া ফাইিগুনিরক ্থিািান্তর কররত

1

আপিার যরন্ত্র একটি কমমনর কারদেটি কঢাকারি আরছ নিন্চিত করুি৷

2

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

3

পসটিংস > সঞ্চয়স্থান ও পময়মাবর > পডটা স্থানান্তর করুন খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

4

আপিার কমমনর কাররদে আপনি কয ফাইিটি ্থিািান্তর কররত চাি কসটি নচনহ্নত করুি।

5

স্থানান্তরণ করুন আিরতা চাপুি।

চিমাি অব্থিা কথরক ককারিা অ্যান্লিরকিি বা পনররষবা বন্ধ করুি

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > অ্যােস খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

একটি অ্যান্লিরকিি বা পনররষবা নিবদোচি করুি তারপরর পিারেূি্কক িন্ধ > ঠিক আয়ছ

আিরতা চাপুি

কমমনর কারদে ফমদে্যাট কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সঞ্চয়স্থান ও পময়মাবর খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

3

আিরতা চাপুি, তারপরর উন্নি > সঞ্চয় স্থান > SD কাড্ক > আিরতা চাপুি,

তারপরর পসটিংস > ফম্ক্যাট > মুছুন এিং ফম্ক্যাট করুন আিরতা চাপুি।

আপনি যখি এটি ফমদে্যাট কররবি তখি কমমনর কাররদের সব নবষয়বস্তু মুরছ যারব। কমমনর কারদেটিরক ফমদে্যাট

করার আরে আপনি সঞ্চয় কররত চাি এমি সমস্ত করটার ব্যাকআপ নিরয়রছি নকিা নিন্চিত করুি৷

আপিার নবষয়বস্তুর ব্যাকআপ নিরত, আপনি এটিরক একটি কনম্পউটারর প্রনতনিনপ কররত পাররি। আরও

তরথ্যর জি্য,

একটি কনম্পউটার ব্যবহার করর ফাইিগুনি পনরচািিা করা

পৃষ্ঠায় 49 ক্খুি৷