Sony Xperia Z5 Compact - ভিডিও অ্যাপ্লিকেশন

background image

বিবডও অ্যাব্লিয়কেন

মুনভগুনি এবং অি্যাি্য নভনরও নবষয়বস্তু যা আপনি আপিার যন্ত্র কথরক সংরক্ষণ বা রাউিরিার

করররছি কসগুনি চািারত নভনরও অ্যান্লিরকিিটি ব্যবহার করুি৷ অ্যান্লিরকিিটি আপিার আগ্ররহর

কপ্রাগ্রারমর নবষরয় কসাস্যাি নমনরয়ার কপাস্টগুনি সহ নবস্তানরত কপ্রাগ্রাম তথ্য ও সম্পনকদেত নবষয়বস্তু

ক্খারিার নবকল্প সহ একটি TV কপ্রাগ্রাম োইর নহসারবও কাজ করর। আপনি অ্যান্লিরকিিটিরক

আপিার সুসঙ্গত কহাম যরন্ত্রর সারথ একটি পূণদে কাযদেক্ষম নররমাট কর্ট্রিািার নহসারব ব্যবহার কররত

পাররি। এছাড়াও একই কিটওয়ারকদে সংযুক্ত বা ্লিাউরর সংরক্ষণ করা অি্যাি্য নরভাইরস আপনি

আপিার মুনভ চািারত পাররবি।

নভনরও অ্যান্লিরকিরি নকছু নভনরও ফাইি িাও চিরত পারর৷ TV কপ্রাগ্রাম োইররর উপিভ্যতা এবং নররমাটদে

কর্ট্রিািার মারকদেট ও সংযুক্ত যন্ত্র অিুসারর পৃথক হয়।

1

নভনরও কহাম স্ক্রীি কমিুটি খুিরত আিরতা চাপুি

2

কপ্রাগ্রাম নির্দেনিকা ক্খুি

3

নবষয়বস্তু সরতজ করুি

4

নররমাট কর্ট্রিািার

5

নবষয়বস্তু সন্ধাি করুি

6

আপিার িাইরব্রনর, জিনপ্রয় কপ্রাগ্রাম, অি এয়ার কপ্রাগ্রাম, চিনচ্চ্রে, TV নসনরজ ও প্রস্তানবত কপ্রাগ্রারমর নবষয়বস্তু

ক্খার মরধ্য পাল্টাি

7

কমিু খুিরত, নবষয়বস্তু ব্রাউজ কররত এবং কসটিংস সুনবি্যস্ত কররত স্ক্রীরির বাম প্রান্তটিরক রািন্রক কটরি আিুি

8

নবি্ তথ্য ও সম্পনকদেত নবষয়বস্তু কপরত একটি কপ্রাগ্রারম আিরতা চাপুি

আপিার যন্ত্ররক নররমাট কর্ট্রিাি নহসারব ব্যবহার কররত

আপিার যন্ত্ররক আর একটি সুসঙ্গত কহাম কিটওয়াকদে যরন্ত্রর সারথ নররমাট কর্ট্রিািার নহসারব

ব্যবহার কররত প্রথরম আপিারক যন্ত্র ্ুটি যুগ্মকরণ কররত হরব। এটি করার জি্য, উভয় যন্ত্ররক

একই কিটওয়ারকদে সংযুক্ত থাকরত হরব। সুসঙ্গত নরভাইসগুনির নবষরয় আরও তরথ্যর জি্য,

সুসঙ্গত যরন্ত্রর তানিকা

-কত যাি।

136

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক আিরতা চাপুি, তারপরর বিবডও খুঁজুি এবং আিরতা

চাপুি।

2

কহাম স্ক্রীি কমিু খুিরত আিরতা চাপুি, তারপরর য্ত্রে যু্তি করুন আিরতা চাপুি৷

3

তানিকা কথরক একটি কহাম যন্ত্র নিবদোচি করুি৷

4

কহাম যরন্ত্র ক্খারিা নিবন্ধকরণ িম্বরটি প্রনবষ্ট করুি এবং যুগ্মকরণ সম্পূণদে কররত

নির্দেিাবিী কমরি চিুি।

5

সফি যুগ্মকররণর পরর করারমাট কর্ট্রিািার ন্রিয়ার জি্য আইকি ্ৃনষ্টরোচর হরব। আপনি

এখি কহাম যরন্ত্রর জি্য আপিার যন্ত্রটিরক একটি পূণদে কাযদেক্ষম করারমাট কর্ট্রিািার নহসারব

ব্যবহার কররত পাররবি।

কসটিংস পনরবতদেি কররত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক আিরতা চাপুি, তারপরর বিবডও খুঁজুি এবং আিরতা

চাপুি।

2

কহাম স্ক্রীি কমিু খুিরত আিরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আিরতা চাপুি৷

3

কান্ক্ষিত রূরপ কসটিংস পনরবতদেি করুি৷

একটি নভনরও চািারত

1

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক আিরতা চাপুি, তারপরর বিবডও খুঁজুি এবং আিরতা

চাপুি।

2

আপনি কয নভনরওটি চািারত চাি তা খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি৷ যন্ স্ক্রীরি নভনরও

প্র্নিদেত িা হয়, তরব কহারম স্ক্রীি খুিরত আিরতা চাপুি, তারপরর আপনি কয নভনরওটি

চািারত চাি কসটি খুজুি এবং আিরতা চাপুি৷

3

নিয়ন্ত্রণগুনি িুকারত বা নরসর্লি কররত, স্ক্রীি আিরতা চাপুি৷

4

বাজারিারক নবরাম ন্রত আিরতা চাপুি৷ বাজারিারক পুিরার্ভে কররত আিরতা

চাপুি৷

5

নরওয়াইন্ড কররত, প্রেনত বাররর মাকদোরটি বামন্রক কটরি আিুি৷ ফাস্ট ফররায়ারদে কররত,

প্রেনত বাররর মাকদোরটি রািন্রক কটরি আিুি৷

নভনরও চিার সময় সাউন্ড কসটিংস পনরবতদেি কররত

1

একটি নভনরও চিার সময়, কর্ট্রিািগুনি প্র্িদেি কররত প্দোটি আিরতা চাপুি৷

2

> অবডও পসটিং আিরতা চাপুি, তারপরর ই্ছোিুসারর কসটিংস পনরবতদেি করুি৷

একটি নভনরও অংিী্ানর কররত

1

যখি একটি নভনরও ক্লি হয় তখি আিরতা চাপুি, তারপর অংেী্াবর করুন আিরতা

চাপুি৷

2

আপিার ব্যবহার কররত চাওয়া নিবদোনচত নভনরও অংিী্ানর কররত অ্যান্লিরকিারি আিরতা

চাপুি, তারপরর এটিরক কপ্ররণ কররত ক্ওয়া নির্দেিগুনি অিুসরণ করুি৷