Sony Xperia Z5 Compact - Baterija i upravljanje energijom

background image

Baterija i upravljanje energijom

Uređaj ima ugrađenu bateriju. Da biste je maksimalno iskoristili, pratite količinu energije

koju troše različite aplikacije i funkcije. Funkcije štednje energije u pozadini se aktiviraju po

zadanoj vrijednosti kako biste lakše smanjili potrošnju bateriju, a dostupni su dodatni

načini štednje energije kako biste dodatno smanjili potrošnju baterije kada to bude

potrebno.
Funkcije štednje energije smanjuju prioritet za određene funkcije uređaja koje nisu

ključne, kao što su naprednije performanse za iscrtavanje slike, mrežne aktivnosti kao što

su lokacijske usluge, sinhroniziranje aplikacija u skeniranje Wi-Fi mreže u pozadini. Ako

ne želite da te funkcije utječu na rad neke aplikacije, možete postaviti izuzeće za

aplikaciju u meniju Optimiziranje baterije. Nema utjecaja na telefonske pozive i SMS

poruke.

Ažuriranja sistema mogu izmijeniti funkcije za štednju energije na uređaju.

Prikaz potrošnje baterije, procijenjenog vremena rada i savjeta za štednju energije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Baterija. Pokazuje se pregled s procentualnim

podacima o potrošnji baterije i procijenjenom vremenu trajanja baterije.

3

Kucnite

PRIKAŽI KORIŠTENJE BATERIJE kako biste prikazali spisak funkcija i

usluga koje su trošile bateriju od posljednjeg punjenja. Kucnite stavku kako bi se

prikazale informacije o tome kako smanjiti njenu potrošnju baterije.

Prikaz potrošnje baterije za aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju i pregledajte njenu potrošnju baterije koristeći opciju

Korištenje baterije.

Opći savjeti o korištenju za unapređenje performansi baterije.

Sljedeći savjeti vam mogu pomoći da unaprijedite performanse baterije:

41

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Smanjite nivo osvjetljenja ekrana, pogledajte

Postavke ekrana

na stranici 63.

Isključite Bluetooth®, Wi-Fi i usluge lociranja kada vam te funkcije nisu potrebne.

Isključite uređaj ili koristite način rada u avionu ukoliko se nalazite u području u

kojem nema pokrivenosti mrežom ili je pokrivenost slaba. U suprotnom, uređaj će

stalno tražiti dostupne mreže i trošiti energiju.

Koristite Wi-Fi mrežu umjesto rominga kad ste u inostranstvu. Roming traži vašu

matičnu mrežu i time dodatno opterećuje bateriju jer uređaj mora emitirati signal uz

veću izlaznu snagu, pogledajte

Wi-Fi

na stranici 52.

Promijenite postavke sinhroniziranja za e-poštu, kalendar i kontakte, pogledajte

Sinhroniziranje s računima na mreži

na stranici 59.

Pregledajte koje aplikacije izazivaju veliku potrošnju baterije i razmotrite savjete za

štednju baterije date na uređaju za takve aplikacije.

Promijenite nivo obavještenja za aplikaciju, pogledajte

Obavještenja

na stranici 33.

Isključite dozvolu dijeljenja lokacije za aplikaciju, pogledajte

Postavke aplikacije

na

stranici 65.

Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite, pogledajte

Ekran aplikacija

na stranici 28.

Za slušanje muzike koristite originalni Sony handsfree uređaj. Handsfree uređaji

koriste manje energije baterije nego zvučnici uređaja.

Povremeno ponovo pokrenite uređaj.

Dodavanje izuzetaka za funkcije štednje energije za aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Baterija.

3

Kucnite i odaberite

Optimizacija baterije. Vidjet ćete spisak aplikacija koje nisu

optimizirane.

4

Da biste dodali ili uklonili aplikacije sa ove liste, kucnite

APLIKACIJE i odaberite

aplikaciju ili poništite njen odabir sa liste kako biste uredili njene postavke

optimizacije.

5

Lista aplikacija koje nisu optimizirane ažurirat će se u skladu s vašim postavkama.

Ne možete izuzeti aplikacije iz optimiziranje u načinu rada Ultra STAMINA.

Možete konfigurirati i

Optimizacija baterije koristeći opcije Postavke > Aplikacije > >

Poseban pristup.

Način rada STAMINA

Ovisno o nivou načina rada STAMINA, različite funkcije će biti ograničene ili

onemogućene kako bi se smanjila potrošnja baterije. One obuhvataju performanse

iscrtavanja, animaciju i osvjetljenje ekrana, poboljšanje slike, sinhroniziranje podataka

aplikacija u pozadini, vibriranje (izuzev za dolazne pozive), strimovanje i GPS (dok je ekran

isključen). Na statusnoj traci se prikazuje .

Ako dijelite uređaj s više korisnika, možda ćete se trebati prijaviti kao vlasnik, tj. primarni

korisnik da biste aktivirali ili deaktivirali način rada STAMINA.

Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada STAMINA

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Baterija.

3

Kucnite

Način STAMINA i kucnite klizač kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju.

Kada je aktiviran način rada STAMINA, možete odabrati dodatne opcije, npr.

možete prilagoditi procent za automatsko pokretanje u skladu sa svojim

preferencama.

U meniju Optimiziranje baterije možete odrediti aplikacije koje način rada STAMINA neće

optimizirati.

42

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Način rada Ultra STAMINA

Vrijeme rada baterije se značajno produžava, ali dostupne aplikacije rade s

ograničenjima, a mobilni podaci i Wi-Fi se onemogućavaju. Pozivanje i SMS su i dalje

dostupni. Početni ekran se mijenja, a na statusnoj traci se prikazuje .

Ako dijelite uređaj s više korisnika, možda ćete se trebati prijaviti kao vlasnik, tj. primarni

korisnik da biste aktivirali ili deaktivirali način rada Ultra STAMINA.

Aktiviranje načina rada Ultra STAMINA

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Baterija.

3

Kucnite

Način rada Ultra STAMINA, a zatim kucnite AKTIVIRAJ.

4

Kucnite da potvrdite.

Ne možete izuzeti aplikacije iz optimiziranje u načinu rada Ultra STAMINA.

Deaktiviranje načina rada Ultra STAMINA

1

Povucite statusnu traku prema dolje kako biste pristupili ploči s obavještenjima.

2

Kucnite

Deaktiviraj način rada Ultra STAMINA.

3

Kucnite

OK.

Deaktiviranjem načina rada Ultra STAMINA uređaj će se ponovo pokrenuti.