Sony Xperia Z5 Compact - Prebaci pristup

background image

Prebaci pristup

Uz prebacivanje pristupa možete stupati u interakciju s uređajem Xperia™ koristeći jedan

ili više prekidača. Prekidač je uređaj koji se koristi za slanje signala pritiska na tipku

vašem Android uređaju. To može biti od koristi za korisnike s poteškoćama u kretanju.

Dodatne informacije o Prebacivanju prostupa potražite koristeći

Postavke > Dostupnost

>

Prebaci pristup > POSTAVKE > Pomoć.

146

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Prebacivanje pristupa

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Dostupnost > Prebaci pristup.

3

Kucnite klizač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju, a zatim kucnite

OK.

147

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.