Sony Xperia Z5 Compact - Slanje i primanje poruka e-pošte

background image

Slanje i primanje poruka e-pošte

1

Prikaz menija i spiska svih računa e-pošte i fascikli

2

Pretraživanje poruka e-pošte

3

Pristup postavkama i opcijama

4

Spisak poruka e-pošte

5

Pisanje poruke e-pošte

Preuzimanje novih poruka e-pošte

Kada je otvoren pretinac dolazne e-pošte, prevucite prema dolje na spisku poruka.

Da biste mogli preuzeti nove poruke e-pošte, potrebna vam je aktivna veza za prijenos

podataka. Više informacija o osiguravanju uspješnih veza za prijenos podataka pogledajte

Postavke za internet i MMS

na stranici 51.

93

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Čitanje poruka e-pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite i odaberite račun koji želite

pregledati. Ako želite provjeriti sve račune e-pošte odjednom, kucnite , a zatim

kucnite

Kombinirane dolazne por..

4

U dolaznim porukama e-pošte, pomaknite se prema gore ili prema dolje i kucnite

poruku e-pošte koju želite pročitati.

Kreiranje i slanje poruke e-pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite i odaberite račun s kojeg želite

poslati e-poštu.

3

Kucnite , a zatim unesite ime ili adresu e-pošte primaoca i odaberite jednog ili

više primalaca na padajućem spisku.

4

Unesite predmet poruke e-pošte i tekst poruke, a zatim kucnite .

Odgovaranje na poruku e-pošte

1

U dolaznim porukama e-pošte pronađite i dotaknite na poruku koju želite

odgovoriti, a zatim dotaknite

Odgovoriti ili Odgovoriti svima.

2

Unesite svoj odgovor, a zatim dotaknite .

Prosljeđivanje poruke e-pošte

1

U dolaznim porukama e-pošte, pronađite i kucnite poruku koju želite izbrisati, a

zatim kucnite

Naprijed.

2

Unesite ime ili adresu e-pošte primaoca, a zatim odaberite jednog ili više primalaca

na padajućem spisku.

3

Unesite tekst poruke, zatim kucnite .

Pohranjivanje ili prikazivanje priloga iz poruke e-pošte

1

Pronađite i kucnite na poruku e-pošte koja sadrži prilog koji želite prikazati. Poruke

e-pošte s prilozima označavaju se znakom .

2

Kada se otvori poruka e-pošte, pronađite prilog u tekstu poruke e-pošte, a zatim

kucnite

SAČUVAJ ili PRIKAŽI pored njega.

Pohranjivanje adrese e-pošte pošiljaoca u kontakte

1

Pronađite i kucnite poruku u dolaznim porukama e-pošte

2

Kucnite ime pošiljaoca, kucnite

Dodati u Kontakte i zatim kucnite U redu.

3

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite

Kreirati novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu ukoliko je potrebno, a zatim kucnite

SAČUVAJ.