Sony Xperia Z5 Compact - Google Pretraživanje i sada

background image

Google Pretraživanje i sada

Koristite aplikaciju Google za pretraživanje interneta. Također možete omogućiti sažetak

sadržaja za redovna ažuriranja, npr. možete dobiti informacije o saobraćaju prije polaska

na posao, pronaći popularne restorane u svom području, pregledati trenutni rezultat za

omiljeni tim itd. Aplikaciji možete pristupiti ako kucnete na spisku aplikacija ili možete

rezervirati okno na početnom ekranu radi brzog pristupanja i lakog čitanja

Omogućavanje ili onemogućavanje kartica Sada

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Google > Pretraživanje i sada > Kartice Sada.

3

Kucnite klizač

Prikaži kartice.

136

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Rezerviranje okna na početnom ekranu usluge Google Pretraživanje i sada

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Kucnite , a zatim kucnite klizač

Google Now™.

3

Sada možete prevući na okno sasvim lijevo na početnom ekranu kako biste

pristupili interfejsu usluge Google pretraživanje i sada.

Ako rezervirate okno sasvim lijevo za uslugu Google pretraživanje i sada, glavno okno

početnog ekrana nije moguće mijenjati, niti je moguće dodavati okna slijeva. Može se

rezervirati samo okno sasvim lijevo.