Sony Xperia Z5 Compact - Pregled aplikacije Smart Connect

background image

Pregled aplikacije Smart Connect

1

Kucnite za prikaz dostupnog pribora

2

Kucnite za prikaz dostupnih događaja

3

Dodavanje događaja

4

Prikaz opcija menija

5

Kucnite kako biste aktivirali događaj

6

Kucnite kako biste prikazali detalje događaja

Kreiranje događaja Smart Connect™

1

Na ekranu Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite na

Other > .

2

Ako prvi put otvarate Smart Connect™, kucnite

U redu kako biste zatvorili uvodni

ekran.

3

Na kartici

Događaji kucnite .

4

Ako prvi put kreirate događaj, ponovo kucnite

U redu kako biste zatvorili uvodni

ekran.

5

Dodajte uvjete pod kojim želite da se događaj pokrene. Uvjet može biti

uspostavljanje veze s priborom ili određeni vremenski interval ili obje te aktivnosti.

6

Kucnite za nastavak.

7

Dodajte šta želite da se desi kad povežete pribor i definirajte ostale postavke po

želji.

8

Kucnite za nastavak.

9

Postavite naziv događaja i zatim kucnite

ZAVRŠI.

Da biste dodali Bluetooth®pribor, prvo ga morate upariti s uređajem.

Uređivanje događaja Smart Connect™

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Na kartici

Događaji kucnite događaj.

3

Ukoliko je događaj isključen, kucnite klizač kako biste ga omogućili.

4

Kucnite

UREDI DOGAĐAJ, a zatim prilagodite postavke po želji.

135

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Brisanje događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Na kartici

Događaji dodirnite i držite događaj koji želite izbrisati, a zatim kucnite

Izbriši događaj.

3

Kucnite

IZBRIŠI za potvrdu.

Možete i kucnuti događaj koji želite izbrisati, a zatim kucnuti >

Izbriši događaj > IZBRIŠI.

Postavljanje funkcije Smart Connect™ da naglas čita dolazne tekstualne poruke

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Označite okvir za potvrdu pored stavke

Tekst u govor > UKLJUČI.

Ako je ova funkcija uključena, sve dolazne poruke će se čitati naglas. Da biste zaštitili svoju

privatnost, možda ćete morati isključiti ovu funkciju ako koristite uređaj npr. na javnom mjestu

ili na poslu.