Sony Xperia Z5 Compact - Pozivi za hitne slučajeve

background image

Pozivi za hitne slučajeve

Vaš uređaj podržava međunarodne brojeve službi za hitne slučajeve, na primjer, 112 ili

911. Te brojeve obično možete koristiti za upućivanje poziva za hitne slučajeve u bilo

kojoj zemlji, sa ili bez umetnute SIM kartice, ukoliko ste u dometu neke mreže.

Upućivanje poziva za hitne slučajeve

1

Otvorite brojčanu tastaturu.

2

Unesite broj službi za hitne slučajeve, a zatim kucnite .

Pozive za hitne slučajeve možete upućivati čak i kada nije umetnuta SIM kartica ili kada su svi

odlazni pozivi blokirani.

Upućivanje poziva za hitne slučajeve dok je SIM kartica zaključana

1

Kucnite

HITNA SITUACIJA.

2

Unesite broj za hitne situacije i kucnite .

Upućivanje poziva za hitne slučajeve dok je ekran zaključan

1

Ako je aktivna vrsta zaključavanja ekrana

Prevuci, prevucite prstom gore i kucnite

, a zatim kucnite kako biste prikazali brojčanu tastaturu i zatim unesite broj za

hitne situacije i kucnite .

2

Ako je ekran zaključan uzorkom, PIN-om ili lozinkom, prevucite prstom gore i

kucnite

HITNA SITUACIJA, a zatim unesite broj za hitne situacije i kucnite .

83

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.