Sony Xperia Z5 Compact - Male aplikacije

background image

Male aplikacije

Male aplikacije su minijaturne aplikacije koje se mogu pokrenuti iznad drugih aplikacija na

istom ekranu kako bi se omogućilo obavljanje više zadataka odjednom. Na primjer,

možete otvoriti web stranicu s detaljima kursne liste za mijenjanje novca, a zatim i malu

aplikaciju Kalkulatora preko nje i izvršavati računske operacije. Prozor malih aplikacija

možete otvoriti iz ekrana nedavno korištenih aplikacija. Da biste preuzeli još malih

aplikacija, posjetite Google Play™.

Otvaranje male aplikacije

1

Da biste otvorili ekran nedavno korištenih aplikacija, kucnite .

2

Kucnite

MALE APLIKACIJE.

3

Kucnite malu aplikaciju koju želite otvoriti.

Možete otvoriti nekoliko malih aplikacija odjednom.

Zatvaranje male aplikacije

Kucnite na prozoru malih aplikacija.

Preuzimanje male aplikacije

1

Da biste otvorili ekran nedavno korištenih aplikacija, kucnite .

2

Kucnite

MALE APLIKACIJE.

3

Kucnite .

4

Kucnite .

5

Potražite malu aplikaciju koju želite preuzeti, a zatim slijedite upute kako biste je

preuzeli i dovršili instaliranje.

29

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za premještanje small app

Kada je small app otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi ugao small appa, zatim je

pomjerite na željenu lokaciju.

Minimiziranje male aplikacije

Kada je otvorena mala aplikacija, dodirnite i držite gornji lijevi ugao male aplikacije,

zatim je povucite prema desnoj ivici ili dnu ekrana.

Neke male aplikacije se mogu minimiziratu kucanjem ikone .

Uklanjanje male aplikacije

1

Kucnite .

2

Pronađite i kucnite

MALE APLIKACIJE.

3

Kucnite .

4

Kucnite

Deinstaliraj malu aplikaciju, a zatim izaberite malu aplikaciju koju želite

otvoriti.

5

Kucnite

OK.

Dodavanje kontrole kao male aplikacije

1

Da biste otvorili ekran nedavno korištenih aplikacija, kucnite .

2

Kucnite

MALE APLIKACIJE, a zatim kucnite .

3

Kucnite .

4

Odaberite kontrolu.

5

Unesite naziv za kontrolu, ako želite, a zatim kucnite

OK.

Promjena imena kontrole

1

Da biste otvorili ekran nedavno korištenih aplikacija, kucnite .

2

Kucnite

MALE APLIKACIJE.

3

Kucnite .

4

Kucnite

Preimenuj kontrolu, a zatim odaberite kontrolu kojoj želite promijeniti ime.

5

Unesite ime, a zatim kucnite

U redu.

6

Kucnite

.

Ne mogu se preimenovati sve kontrole.

Brisanje kontrole

1

Da biste otvorili ekran nedavno korištenih aplikacija, kucnite .

2

Kucnite

MALE APLIKACIJE.

3

Kucnite .

4

Kucnite

Izbriši kontrolu.

5

Odaberite ikonu kontrole koju želite izbrisati, a zatim kucnite

U redu.

6

Kucnite

.

Ne mogu se izbrisati sve kontrole.