Sony Xperia Z5 Compact - Režim Nerušit

background image

Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu

Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit

automaticky.

Aktivace režimu Nerušit

1

Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek zcela směrem dolů a otevřete tak panel

Rychlá nastavení.

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

3

Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko

Hotovo.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

1

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí , nebo .

2

Ťuknutím na položku ,

nebo rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk.

Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání

hlasitosti.

63

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Naplánování intervalů režimu Nerušit

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk > Nerušit > Automatická pravidla.

3

Vyberte čas či událost pro naplánování intervalů režimu Nerušit nebo přidejte nové

pravidlo.

4

Zadejte požadovaný název pravidla a ťukněte na tlačítko

OK.

5

Ťukněte na možnost

Dny, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte

na možnost

Hotovo.

6

Pomocí možnosti

Čas zahájení zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko OK.

7

Pomocí možnosti

Čas ukončení zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko OK.

Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a

můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy

výjimek patří:

Události v kalendáři a připomenutí

Hovory

Zprávy

Budíky

Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk a oznámení > Vyrušení > Pouze prioritní.

3

Ťukněte na položku

Volání nebo Zprávy.

4

Vyberte požadovanou možnost.