Sony Xperia Z5 Compact - טעינת ההתקן

background image

םינוקית

תישרומ

לש

Sony

תיאשר

ףילחהל

התוא

.

םלועל

לא

חתפת

וא

קרפת

תא

ןקתהה

ךמצעב

.

תחיתפ

ןקתהה

הלולע

םורגל

קזנ

לולשיש

תא

תוירחאה

רישכמל

.

ידכ

ןועטל

תא

ןקתהה

1

רבח

תא

ןעטמה

עקשל

למשח

.

2

רבח

הצק

דחא

לש

לבכ

USB

לא

ןעטמה

)

וא

לא

תאיצי

USB

לש

בשחמ

.(

3

רבח

תא

הצקה

ינשה

לש

לבכה

לא

תאיצי

ורקימ

USB

ןקתהב

,

רשאכ

למס

ה

-

USB

הנופ

יפלכ

הלעמ

.

רשאכ

הניעטה

הליחתמ

,

תירונ

יוויחה

תראומ

.

4

רשאכ

ןקתהה

ןעטנ

ואולמב

,

קתנ

תא

לבכה

ןקתההמ

לע

-

ידי

ותכישמ

רשי

הצוחה

.

דפקה

אל

ףפוכל

תא

רבחמה

.

שמתשה

קר

ןעטמב

קפוסמה

םע

ןקתהה

וא

ןעטמב

רחא

לש

Sony

דעוימה

תניעטל

ןקתהה

ךלש

.

םא

הללוסה

הנקורתה

ןיטולחל

,

ןכתיי

ופלחיש

המכ

תוקד

דע

תירונש

יוויחה

קלדית

למסו

הניעטה

עיפוי

.

38

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

סוטטס

תירונ

יוויחה

לש

הללוסה

הקורי

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הללוסה

ההובג

מ

-

90%

םותכ

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הללוסה

הכומנ

מ

-

90%

המודא

הללוסה

תנעטנ

תמרו

הניעטה

לש

הללוסה

הכומנ

מ

-

15%

הללוס

לוהינו

תכירצ

למשח

ןקתהה

דיוצמ

הללוסב

תינבומ

.

ידכ

קיפהל

תא

ברמה

הנממ

,

בוקע

רחא

תכירצ

הללוסה

לש

םימושיי

םינוש

תונוכתו

תונוש

.

תונוכת

ןוכסיח

חוכב

הללוסה

תולעופה

עקרב

תולעפומ

תרירבכ

לדחמ

ידכ

עייסל

תתחפהב

תכירצ

הללוסה

,

םיבצמו

םיפסונ

ןוכסיחל

חוכב

הללוסה

םינימז

ידכ

עייסל

ךל

דוע

רתוי

תתחפהב

תכירצ

הללוסה

תעב

ךרוצה

.

תונוכת

ןוכסיח

חוכב

הללוסה

תודירומ

תא

תמר

תופידעה

לש

תויצקנופ

ןקתה

תומיוסמ

ןניאש

תוינויח

,

ןוגכ

יעוציב

הנומת

המרב

ההובג

רתוי

,

תויוליעפ

תשר

ןוגכ

יתוריש

םוקימ

,

ןורכנס

םימושיי

תקירסו

תותשר

Wi-Fi

עקרב

.

םא

ךניא

ןיינועמ

םושייש

עפשוי

,

לכות

רוטפל

ותוא

טירפתב

'

בוטימ

הללוסה

.'

תוחיש

ןופלטה

תועדוהו

SMS

ןניא

תועגפנ

.

ינוכדע

תכרעמ

םייושע

תונשל

תא

תונוכת

ןוכסיחה

חוכב

הללוסה

תונימזה

ןקתהב

ךלש

.

ידכ

גיצהל

תא

תכירצ

הללוסה

,

ןמזה

רעושמה

תוצעו

ןוכסיחל

חוכב

הללוסה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

הללוס

שקהו

וילע

.

עיפות

הריקס

תיללכ

גיצתש

תא

יזוחא

הללוסה

ןמזו

תלועפ

הללוס

רעושמ

.

3

שקה

לע

גצה

שומיש

הללוסב

ידכ

גיצהל

תמישר

תונוכת