Sony Xperia Z5 Compact - Мазмұны

background image

Мазмұны

Бастау........................................................................................... 7

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығы туралы................................................................ 7

Шолу..........................................................................................................................8
Құрастыру................................................................................................................ 9
Экран

қорғанысы................................................................................................... 10

Құрылғыны бірінші рет іске қосу..........................................................................10
Ма

ған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?............................................... 11

Құрылғы қауіпсіздігі.................................................................12

Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу..............................................................12
Экран

құлпы........................................................................................................... 12

Сауса

қ ізі менеджері..............................................................................................14

Құрылғының құлпын автоматты түрде ашу.......................................................15
SIM картасын

қорғау..............................................................................................19

Құрылғының идентификациялық нөмірін табу.................................................. 20
Жо

ғалған құрылғыны табу ..................................................................................20

Негіздерді үйрену..................................................................... 23

Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................23
Экранды

құлыптау және құлыпты ашу............................................................... 25

Негізгі экран............................................................................................................ 25
Қолданбаларды шарлау........................................................................................27
Қолданбалар экраны............................................................................................. 29
Ша

ғын қолданбалар.............................................................................................. 30

Виджеттер...............................................................................................................31
Т

өте жолдар және қалталар.................................................................................32

Фон ж

әне тақырыптар........................................................................................... 33

Скриншот т

үсіру..................................................................................................... 33

Экранды жазу......................................................................................................... 33
Хабарландырулар..................................................................................................34
К

үй тақтасындағы белгішелер............................................................................. 36

Қолданбаларға шолу.............................................................................................38

Батарея және техникалық қызмет көрсету.......................... 40

Құрылғыны зарядтау............................................................................................ 40
Батарея мен

қуатты басқару................................................................................ 41

Құрылғыны жаңарту............................................................................................. 43
Компьютерді пайдаланып техникалы

қ қызмет көрсету..................................... 44

Қойма және жад.....................................................................................................45
Мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру........................ 46

Қолданбаларды жүктеп алу....................................................50

Google Play™ сайтынан

қолданбаларды жүктеу................................................ 50

2

background image

Қолданбаларды басқа көздерден жүктеу........................................................... 50

Интернет және желілер............................................................51

Интернетте шолу....................................................................................................51
Интернет ж

әне MMS параметрлері ..................................................................... 51

Wi-Fi.........................................................................................................................52
Мобильді деректер байланысын орта

қтастыру.................................................. 54

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................ 56

Ұялы желілерді таңдау......................................................................................... 57
VPN желілері...........................................................................................................57

Құрылғыдағы деректерді синхрондау..................................59

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау.........................................................59
Microsoft® Exchange ActiveSync® ба

ғдарламасымен синхрондау.....................59

Негізгі параметрлер..................................................................61

Кіру параметрлері.................................................................................................. 61
Дыбыс де

ңгейі параметрлері................................................................................61

«Мазаламау» режимі............................................................................................. 62
Экран параметрлері............................................................................................... 63
Қолданба параметрлері........................................................................................ 65
Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру............................................................66
Экран са

қтағышы...................................................................................................67

Тіл параметрлері.................................................................................................... 67
К

үн және уақыт......................................................................................................68

X-Reality™ for mobile.............................................................................................. 68
Өте ашық режим....................................................................................................68
Дыбысты

ұлғайту...................................................................................................69

Шуды басу...............................................................................................................69
Бірнеше пайдаланушы тіркелгілері.......................................................................70

Мәтін теру...................................................................................73

Экранды

қ пернетақта............................................................................................ 73

Телефон пернета

қтасы......................................................................................... 74

Ауызша енгізу к

өмегімен мәтін енгізу.................................................................. 75

М

әтін түзету........................................................................................................... 75

Экранды

қ пернетақтаны пайдалану.....................................................................76

Қоңыраулар............................................................................... 78

Қоңырау соғу......................................................................................................... 78
Қоңырау қабылдау................................................................................................79
Смарт

қоңырауын қолдану...................................................................................81

А

ғымдағы қоңыраулар......................................................................................... 81

Қоңыраулар журналын пайдалану.......................................................................82
Қоңырау бағытын өзгерту....................................................................................82
Қоңырауларға тыйым салу...................................................................................83
Бірнеше

қоңырау................................................................................................... 83

3

background image

Конференция байланыстары................................................................................ 84
Дауыс поштасы...................................................................................................... 84
Жедел

қоңыраулар................................................................................................85

Контактілер................................................................................ 86

Контактілерді іздеу ж

әне көру.............................................................................. 86

Контактілерді

қосу және өңдеу............................................................................ 86

Контактілерді тасымалдау.....................................................................................88
Медициналы

қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын қосу..................... 89

Та

ңдаулылар..........................................................................................................89

Контакт а

қпаратын жіберу.....................................................................................90

«Контактілер»

қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау.......... 90

Контактілерді

ң сақтық көшірмесі жасалуда........................................................91

Хабар алмасу және әңгімелесу.............................................. 92

Хабарларды о

қу және жіберу............................................................................... 92

Хабарларды

ұйымдастыру................................................................................... 93

«Хабар алмасу»

қолданбасынан қоңырау соғу..................................................93

Хабар алмасу параметрлері..................................................................................94
Лездік хабар алмасу ж

әне бейне чат................................................................... 94

Электрондық пошта................................................................. 95

Электронды

қ поштаны реттеу.............................................................................. 95

Электронды

қ хабарлар жіберу және алу.............................................................95

Электронды

қ пошта хабарларын ұйымдастыру................................................. 96

Электронды

қ пошта жазбасының параметрлері................................................ 97

Gmail™.................................................................................................................... 98

Музыка және FM радиосы....................................................... 99

Құрылғыға музыка тасымалдау...........................................................................99
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................99

Музыка м

әзірі....................................................................................................... 101

Ойнату тізімдері....................................................................................................102
Музыкамен б

өлісу................................................................................................102

Дыбысты жа

қсарту...............................................................................................102

TrackID™ к

өмегімен музыканы тану...................................................................103

Радионы ты

ңдау.................................................................................................. 104

Та

ңдаулы радио арналар....................................................................................105

Радио дыбысыны

ң параметрлері.......................................................................105

Камера...................................................................................... 106

Фотосуреттер т

үсіру және бейнелерді жазу......................................................106

Жалпы камера параметрлері.............................................................................. 107
Фотокамера параметрлері................................................................................... 113
Бейнекамера параметрлері................................................................................. 116

Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер.........................118

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру....................................................................118

4

background image

Фотосуреттерді ж

әне бейнелерді ортақтастыру және басқару.......................119

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу............. 120

Бейне

өңдегіш қолданбасымен бейнелерді өңдеу..........................................121

Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру...............................................................121
Альбом негізгі экраныны

ң мәзірі........................................................................122

Картадан фотосуреттерді к

өру........................................................................... 123

Бейнежазбалар....................................................................... 125

«Бейне»

қолданбасы........................................................................................... 125

Бейне мазм

ұнды құрылғыға тасымалдау.........................................................126

Бейне мазм

ұнды басқару....................................................................................126

Movie Creator.........................................................................................................127

Байланыс мүмкіндігі.............................................................. 128

Кабель ар

қылы теледидарда құрылғының экран көшірмесін жасаңыз........128

Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда сымсыз көрсету....................128
DLNA Certified™

құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру.............................. 129

Құрылғыны USB керек-жарақтарына жалғау................................................... 132
Құрылғыны DUALSHOCK™ 4 сериялы сымсыз контроллеріне қосу............. 132
NFC........................................................................................................................132
Bluetooth® сымсыз технологиясы.......................................................................134

Уақытыңызды үнемдейтін Smart бағдарламалары мен

мүмкіндіктері........................................................................... 137

Smart Connect м

үмкіндігіне шолу........................................................................137

Керек-жара

қтарды басқару.................................................................................138

Google Search ж

әне Now..................................................................................... 138

News Suite

қолданбасын пайдалану.................................................................. 139

Құрылғыны әмиян ретінде қолдану.................................................................. 139

Саяхат және карталар............................................................ 140

Орынды аны

қтау қызметтерін пайдалану......................................................... 140

Google Maps™ and шарлау................................................................................. 140
Саяхат кезінде деректер тасымалын пайдалану.............................................. 140
Құрылғыны автокөліктің ақпараттық және ойын-сауық жүйесімен бірге
пайдалану............................................................................................................. 141
Ұшақ режимі.........................................................................................................141

«Сағат» және «Күнтізбе»........................................................143

К

үнтізбе.................................................................................................................143

Са

ғат..................................................................................................................... 144

Қолжетімділік...........................................................................147

Ұлғайту қимылы.................................................................................................. 147
Қаріп өлшемі........................................................................................................ 147
Дисплей

өлшемі................................................................................................... 147

Т

үсті түзету...........................................................................................................147

TalkBack.................................................................................................................148

5

background image

Моно аудио........................................................................................................... 148
TTY (Тележазу

құрылғысы) режимі................................................................... 148

Қатынасты ауыстыру...........................................................................................148

Қолдау және құқықтық ақпарат............................................150

«

Қолдау» қолданбасы.........................................................................................150

Xperia™ Ке

ңестері............................................................................................... 150

М

әзірлер мен қолданбалардағы анықтама...................................................... 150

Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу.........................................150
Қайта іске қосу, қалпына келтіру және жөндеу................................................ 150
Ба

ғдарламалық құралымызды жақсартуға көмектесіңіз................................152

Құрылғыны ылғалды және шаң жағдайларда пайдалану..............................152
Кепілдік, МСК ж

әне пайдалану туралы нұсқаулар........................................... 153

Құрылғыны қайта өңдеу.................................................................................... 153
Құқықтық ақпарат............................................................................................... 154

6