Sony Xperia Z5 Compact - Қоңырау бағытын өзгерту

background image

Қоңырау бағытын өзгерту

Қоңырауларды әр түрлі алушыларға бағыттауыңызға болады, мысалы, басұа телефон нөміріне,

бас

қа құрылғыға немесе жауап беру қызметіне.

Қоңыраулардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау > Дауыс тарма

ғын түртіп, опцияны

та

ңдаңыз.

4

Қоңырауларды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз де, Қосу пәрменін түртіңіз.

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз да, Өшіру түймесін түртіңіз.

82

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.