Sony Xperia Z5 Compact - Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

background image

Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

Вашиот уред има единствен идентификациски број. Овој број се спомнува како IMEI (International
Mobile Equipment Identity). Треба да чувате копија од овој број. Може да ви треба, на пример, кога
ќе пристапите до услугата за поддршка Xperia™ Care да го регистрирате својот уред. Исто така,
доколку ви го украдат уредот, некои мрежни оператори може да го користат овој број за да го
прекинат пристапот на уредот до мрежата во вашата земја или регион.

Прегледување на бројот IMEI на лентата за етикети

1

Отворете го капакот на отворот за нано SIM-картичката и мемориската картичка.

2

Отстранете го држачот за SIM/мемориска картичка. Ставете го нокотот или друг предмет со
долг, правилен врв под работ од лентата за етикети, а потоа повлечете ја лентата
нанадвор. Бројот IMEI е прикажан(и) на лентата.

Бројот IMEI може да ги видите и ако го отворите телефонскиот бирач и внесете

*#06#

.

Прегледување на бројот IMEI преку поставките на уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > За телефонот > Статус > Информации за
IMEI
.