Sony Xperia Z5 Compact - Испраќање и примање пораки по е-пошта

background image

Испраќање и примање пораки по е-пошта

1

Прегледајте го менито и списокот со сите сметки за е-пошта и папки

2

Пребарувајте пораки по е-пошта

3

Пристапете до поставките и опциите

4

Список со пораки по е-пошта

5

Напишете порака по е-пошта

Преземање нови пораки по е-пошта

Кога дојдовното сандаче за е-пошта е отворено, на списокот со пораки поминете со прст
надолу.

Пред да ги преземете новите пораки по е-пошта, проверете дали имате интернет-
конекција што работи. За повеќе информации за обезбедување успешни податочни
конекции, видете Поставки за интернет и MMS на страницата 52.

95

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Читање на пораките по е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете на .

2

Пронајдете и допрете Е-пошта.

3

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете и одберете ја сметката што сакате да
ја проверите. Доколку сакате да ги проверите сите свои сметки за е-пошта одеднаш,
допрете , па допретеКомбин. дојдовно санд..

4

Во дојдовното сандаче за е-пошта, лизгајте нагоре или надолу и допрете ја пораката по е-
пошта што сакате да ја прочитате.

Креирање и испраќање порака по е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете Е-пошта.

2

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете и одберете ја сметката од којашто
сакате да испратите е-пошта.

3

Допрете , потоа напишете го името или адресата за е-пошта на примачот и одберете
еден или повеќе примачи од паѓачката листа.

4

Внесете ги насловот на е-поштата и текстот на пораката, потоа допрете

Одговарање на порака по е-пошта

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, најдете ја и допрете ја пораката на којашто сакате да
одговорите, а потоа допрете Одговори или Одговори на сите.

2

Внесете го својот одговор, потоа допрете .

Препраќање порака по е-пошта

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, најдете ја и допрете ја пораката што сакате да ја
препратите, па допрете Препрати.

2

Внесете го името или адресата за е-пошта на примачот, па одберете еден или повеќе
примачи од паѓачката листа.

3

Внесете го текстот од пораката, потоа допрете .

Зачувување или прегледување прилог од порака по е-пошта

1

Најдете ја и допрете ја пораката по е-пошта што го содржи прилогот што сакате да го
видите. Пораките по е-пошта со прилози се означени со .

2

Откако ќе се отвори пораката по е-пошта, пронајдете го прилогот во телото на пораката, па
допрете ЗАЧУВАЈ или ПРЕГЛЕДАЈ до него.

Зачувување на адресата за е-пошта на испраќачот во контактите

1

Пронајдете ја и допрете на пораката во дојдовното сандаче за е-пошта.

2

Допрете го името на испраќачот, допрете Додај во контакти и потоа допрете OK.

3

Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт.

4

Уредете ги информациите за контактот ако сакате, па допрете ЗАЧУВАЈ.