Sony Xperia Z5 Compact - Избегнување двојни записи во апликацијата Контакти

background image

Избегнување двојни записи во апликацијата Контакти

Доколку ги синхронизирате вашите контакти со нова сметка или увезувате информации за
контактите на други начини, може да се случи да направите двојни записи во апликацијата
Контакти. Доколку се случи ова, може да ги поврзете таквите двојни контакти за да креирате еден.
А доколку поврзете контакти по грешка, можете повторно да ги раздвоите подоцна.

Поврзување контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го и задржете го контактот што сакате да го поврзете со друг контакт.

3

Обележете го полето за избирање покрај контактот што сакате да го поврзете.

4

Допрете , па допрете Поврзи. Информациите од првиот контакт се спојуваат со вториот
контакт, а поврзаните контакти се прикажуваат како еден контакт во листата на контакти.

5

Допрете ПОВРЗИ за да потврдите.

Одвојување поврзани контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го поврзаниот контакт што сакате да го уредувате, па допрете .

3

Допрете , па допрете Раздели.

4

Допрете ПРЕКИНИ ЈА ВРСКАТА за да потврдите.