Sony Xperia Z5 Compact - Правење резервна копија на контактите

background image

Правење резервна копија на контактите

Може да направите резервна копија на контактите во внатрешната меморија, на мемориската
картичка или на SIM-картичката. Видете Пренесување контакти на страницата 88 за повеќе
информации за обновата на контактите на уредот.

90

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Извезување на сите контакти во мемориска картичка

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Притиснете , потоа допрете Увоз/извоз > Извезување на SD-картичка или
внатрешна меморија (датотека .vcf)
.

3

Допрете > SD-картичка.

4

Допрете ЗАЧУВАЈ.

Извезување контакти во SIM-картичката

Кога извезувате контакти во SIM-картичката, може да не се извезат сите информации. Тоа
се должи на ограничената меморија на SIM-картичките.

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете > Увоз/извоз.

3

Допрете Извези на SIM-картичка.

4

Допрете OK.

Извезување на сите контакти во внатрешната меморија

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Притиснете , потоа допрете Увоз/извоз > Извезување на SD-картичка или
внатрешна меморија (датотека .vcf)
.

3

Допрете > Прикажи внатрешна мемор..

4

Допрете , па допрете го бројот на моделот на уредот покрај .

5

Одберете одредишна папка или едноставно допрете ЗАЧУВАЈ.

91

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.