Sony Xperia Z5 Compact - Време и датум

background image

Време и датум

Можете да го изменувате датумот и времето на уредот.

Рачно поставување на датумот

1

Од вашиот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време.

3

Допрете го лизгачот за да ја исклучите функцијата Автоматски датум и време.

4

Допрете Поставете датум.

5

Потчукнете налево или надесно или користете ги стрелките за поставување на
посакуваниот датум.

6

Допрете OK.

Рачно поставување на времето

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време.

3

Допрете го лизгачот за да ја исклучите функцијата Автоматски датум и време.

4

Допрете Поставете време.

5

Одберете ги соодветните вредности за часот и минутата.

6

Допрете OK.

Поставување на временската зона

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време.

3

Допрете го лизгачот за да ја исклучите функцијата Автоматска временска зона.

4

Допрете Одберете временска зона.

5

Одберете опција.