Sony Xperia Z5 Compact - Користење на апликацијата News Suite

background image

Користење на апликацијата News Suite

News Suite е нова апликација за вести со два дела и со нов концепт на две картички: менувајте ги
картичката Вести, каде што може да дознавате за сите најнови тековни настани, и картичката Мои
снабдувања, каде што може да прочитате за сите вести што се најрелевантни за вашите интереси.

Апликацијата News Suite не е достапна на сите пазари.

Отворање на апликацијата News Suite

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете .