Sony Xperia Z5 Compact - Google Search и Now

background image

Google Search и Now

Користете ја апликацијата Google за да пребарувате на интернет. Може да вклучите и снабдување
за редовни ажурирања – на пример, може да добиете информации за сообраќајот пред да одите
на работа, да најдете популарни ресторани во вашата област, да ги видите тековните бодови на
омилениот тим и друго. До апликацијата може да пристапите ако допрете на во списокот со
апликации или може да резервирате окно на почетниот екран за брз пристап и лесно читање.

Вклучување или исклучување картички на Now

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Google > Search и Now > Картички на Now.

3

Допрете го лизгачот Покажи картички .

138

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Резервирање окно на почетниот екран за Google Search и Now

1

Допрете и држете каде било на почетниот екран додека уредот не почне да вибрира.

2

Допрете , потоа допрете го лизгачот Google Now™.

3

Сега може да поминете со прстот до најлевото окно на почетниот екран за да пристапите
до интерфејсот на Google Search и Now.

Ако најлевото окно го резервирате за интерфејсот на Google Search и Now, главното окно
на почетниот екран не може да се промени и не може да додавате дополнителни окна
налево. Само најлевото окно може да се резервира.