Sony Xperia Z5 Compact - Користење сообраќај на податоци при патување

background image

Користење сообраќај на податоци при патување

Кога патувате надвор од домашната мобилна мрежа, можно е да треба да се поврзете на
интернет со користење сообраќај на мобилни податоци. Во тој случај, треба да активирате
роаминг на податоци во уредот. Може да направите дополнителни трошоци кога ќе го активирате

140

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

роамингот на податоци. Се препорачува однапред да ги проверите трошоците за пренос на
податоци.

Ако користите уред со повеќе корисници, ќе треба да се пријавите како сопственик,
односно како примарен корисник за да го активирате или деактивирате роамингот на
податоци.

Вклучување или исклучување роаминг на податоци

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Повеќе > Mобилни мрежи.

3

Допрете го лизгачот Роаминг на податоци за да ја вклучите или исклучите
функцијата.

Не можете да активирате роаминг на податоци кога сообраќајот на мобилни податоци е
исклучен.