Sony Xperia Z5 Compact - Итни повици

background image

Итни повици

Вашиот уред ги поддржува меѓународните броеви за итен случај, на пример, 112 или 911. Овие
броеви можете да ги користите за да упатите итни повици во која било земја, со или без вметната
SIM-картичка, ако сте во опсегот на мрежата.

Упатување итен повик

1

Отворете ја тастатурата.

2

Внесете го бројот за итни случаи и потоа допрете .

Може да упатувате итни повици дури и кога не е вметната SIM-картичка или кога сите
појдовни повици се блокирани.

Упатување итен повик додека е заклучена SIM-картичката

1

Допрете ИТНИ СЛУЧАИ.

2

Внесете го бројот за итни случаи и допрете .

Упатување итен повик додека е заклучен екранот

1

Ако типот активно заклучување на екранот е Поминув. со прст, поминете со прстот
нагоре и допрете , потоа допрете за да се прикаже тастатурата и потоа внесете го
бројот за итни случаи и допрете .

2

Ако екранот е заклучен со шема, PIN или лозинка, поминете со прстот нагоре и допрете
ИТНИ СЛУЧАИ, потоа внесете го бројот за итни случаи и допрете .

85

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.