Sony Xperia Z5 Compact - Повеќе повици

background image

Повеќе повици

Ако сте активирале повик на чекање, истовремено може да ракувате со повеќе повици. Ако е
активиран, ќе добиете известување со бип ако примите друг повик.

Мобилните податоци не се достапни за време на повиците. Апликациите, како што се е-
поштата, интернетот и социјалните мрежи, ќе функционираат ако се поврзете на Wi-Fi
мрежа.

Активирање или деактивирање повик на чекање

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Повици > Дополнителни поставки.

3

За да активирате или деактивирате повик на чекање, допрете Повик на чекање

Одговарање на втор повик со ставање на тековниот на чекање

1

Кога ќе слушнете повторливи бипови во текот на повикот, повлечете го надесно.

2

Допрете Задржи повик.

Одбивање втор повик

Кога ќе слушнете повторливи бипови во текот на повикот, повлечете го налево.

83

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Упатување втор повик

1

За време на тековниот повик, допрете . Ќе се прикаже дневникот на повици.

2

Допрете за да се прикаже тастатурата.

3

Внесете го бројот на примачот и допрете . Првиот повик се става на чекање.

Префрлање помеѓу повеќе повици

За да се префрлите на друг повик и да го ставите тековниот на чекање, допрете На
чекање
.