Sony Xperia Z5 Compact - Прикажување на екранот од уредот на телевизор со помош на кабел

background image

Прикажување на екранот од уредот на телевизор со
помош на кабел

Може да го поврзете уредот со компатибилен ТВ-приемник со помош на MHL-кабел и да го
прикажете екранот од уредот на ТВ-екранот.

Кабли и адаптери за MHL и HDMI™ се продаваат посебно.

Sony не гарантира дека вашиот уред ги поддржува сите типови кабли и адаптери за MHL
и HDMI™.

Прикажување на содржината од уредот на ТВ-приемник којшто поддржува MHL
влез

1

Поврзете го уредот на ТВ-приемникот со помош на MHL кабел. ќе се појави на лентата
за статус на уредот откако ќе се воспостави конекција.

2

Телевизорот го прикажува екранот на вашиот уред.

Ако вашиот уред не покажува дека е поврзан со MHL кабел, повторно поврзете го MHL
кабелот и допрете Поставки > Конекција на уредот > USB врска > Откриј USB-уред.

Прикажување на содржината од уредот на ТВ-приемник којшто поддржува
HDMI™ влез

1

Поврзете го уредот со MHL адаптер и поврзете го адаптерот со вклучена USB-порта.

2

Поврзете го адаптерот со ТВ-приемникот користејќи HDMI™ кабел. ќе се појави на
лентата за статус на уредот откако ќе се воспостави конекција.

3

ТВ-приемникот ќе го прикаже екранот од уредот.

Прикажување помош за користење на ТВ-далечинскиот управувач

1

Додека уредот е приклучен на ТВ-приемникот, повлечете ја лентата за статус надолу за да
го отворите паното со известувања.

2

Допрете Поврзан преку MHL. Поставките за MHL ќе се појават на ТВ-екранот.

3

Одберете Користење на далеч. управувач.

Може да изберете Големина на видеоизлез за да ја прилагодите големината на
излезниот резултат на ТВ-екранот. Доколку опцијата за автоматско скалирање е вклучена
на телевизорот, оваа поставка нема да се појави во поставките за MHL.

Може и да го притиснете жолтото копче од ТВ-далечинскиот управувач за да го отворите
паното со известувања.

Исклучување на уредот од ТВ-приемникот

Исклучете го MHL-кабелот или MHL-адаптерот од својот уред.