Sony Xperia Z5 Compact - Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер

background image

Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер

Можете да овозможите испраќање на информации во врска со користењето на вашиот уред, за да
може Sony Mobile да добива анонимни извештаи за грешки и статистички податоци што ни
помагаат да го подобриме нашиот софтвер. Собраните информации не вклучуваат лични
податоци.

Дозволување испраќање информации за користењето

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Поставки за инф. за корист..

3

Обележете го полето за избирање Испрати инф. за користење ако веќе не е
обележано.

4

Допрете Согласен.