Sony Xperia Z5 Compact - Големина на фонтот

background image

Големина на фонтот

Може да ја вклучите опцијата Големина на фонт за да му ја зголемите стандардната
големина на текстот прикажан на уредот.

Поставување големина на фонтот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Пристапност.

3

Допрете Големина на фонт и поставете ја големината на фонтот со допирање на
скалата.