Sony Xperia Z5 Compact - Движење за зголемување

background image

Движење за зголемување

Движењето за зголемување ви овозможува зумирање на делови од екранот со допирање на
областа од екранот на допир трипати по ред.

Вклучување или исклучување на движењето за зголемување

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Пристапност > Движење за зголемување.

3

Допрете го лизгачот под Движење за зголемување.

Зголемување на областа и движење на екранот

1

Проверете дали е вклучена опцијата Движење за зголемување.

2

За привремено зголемување на областа, допрете ја трипати.

3

Преместете ја областа влечејќи ја со два или повеќе прста.

4

За да излезете од режимот за зумирање, повторно допрете ја област трипати.

Кај некои апликации може да зумирате или одзумирате со штипнување на областа.