Sony Xperia Z5 Compact - Содржина

background image

Содржина

За почеток.................................................................................... 7

Информации за упатството за корисникот.............................................................7
Преглед..................................................................................................................... 7
Составување.............................................................................................................8
Заштита за екран......................................................................................................9
Прво вклучување на уредот.................................................................................... 9
Зошто ми треба сметка на Google™?...................................................................10

Безбедност на уредот.............................................................. 12

Заштита на уредот................................................................................................. 12
Заклучување на екранот........................................................................................12
Управувач за отпечатоци од прстите................................................................... 14
Автоматско отклучување на уредот......................................................................15
Заштита на SIM-картичката...................................................................................19
Наоѓање на идентификацискиот број на уредот..................................................20
Наоѓање на изгубениот уред ................................................................................20

Учење на основните работи................................................... 23

Користење на екранот на допир........................................................................... 23
Заклучување и отклучување на екранот.............................................................. 25
Почетен екран........................................................................................................ 25
Навигација на апликации.......................................................................................27
Екран со апликации................................................................................................29
Мали апликации..................................................................................................... 30
Елементи.................................................................................................................31
Кратенки и папки.................................................................................................... 32
Заднина и теми.......................................................................................................33
Снимање на екран..................................................................................................33
Снимање на екранот..............................................................................................33
Известувања...........................................................................................................34
Икони во лентата за статус................................................................................... 36
Преглед на апликациите........................................................................................38

Батерија и одржување.............................................................41

Полнење на уредот................................................................................................ 41
Управување со батеријата и енергијата...............................................................42
Ажурирање на уредот............................................................................................ 44
Одржување со помош на компјутер......................................................................45
Складирање и меморија........................................................................................ 46
Правење резервна копија и обнова на содржината............................................47

Преземање апликации............................................................. 51

Преземање апликации од Google Play™..............................................................51

2

background image

Преземање апликации од други извори...............................................................51

Интернет и мрежи..................................................................... 52

Пребарување на веб..............................................................................................52
Поставки за интернет и MMS ............................................................................... 52
Wi-Fi.........................................................................................................................53
Споделување на конекцијата со мобилни податоци...........................................55
Контрола на користењето податоци.....................................................................56
Избирање мобилни мрежи.................................................................................... 57
Виртуелни приватни мрежи (VPNs)...................................................................... 58

Синхронизирање податоци во уредот..................................59

Синхронизирање со електронските сметки..........................................................59
Синхронизирање со Microsoft® Exchange ActiveSync®.......................................59

Основни поставки.................................................................... 61

Пристапување до поставки....................................................................................61
Поставки за јачина на звук.................................................................................... 61
Режим Не вознемирувај.........................................................................................62
Поставки на екранот.............................................................................................. 63
Поставки за апликации.......................................................................................... 65
Ресетирање на апликациите................................................................................. 66
Штедење на екранот.............................................................................................. 67
Поставки за јазик....................................................................................................67
Време и датум........................................................................................................ 68
X-Reality™ for mobile.............................................................................................. 68
Режим Суперживописно........................................................................................ 68
Подобрување на излезниот звук...........................................................................69
Откажување на бучавата.......................................................................................69
Повеќе кориснички сметки.....................................................................................70

Пишување текст........................................................................73

Тастатура на екранот.............................................................................................73
Тастатура на телефонот........................................................................................74
Внесување текст со глас........................................................................................75
Уредување текст.................................................................................................... 75
Персонализирање на тастатурата на екранот.....................................................76

Повикување............................................................................... 78

Повикување............................................................................................................ 78
Примање повици.................................................................................................... 79
Паметно управување со повици........................................................................... 81
Тековни повици.......................................................................................................81
Користење на дневникот на повици......................................................................81
Пренасочување повици......................................................................................... 82
Ограничување на повици.......................................................................................82
Повеќе повици........................................................................................................ 83

3

background image

Конференциски повици..........................................................................................84
Гласовна пошта......................................................................................................84
Итни повици............................................................................................................85

Контакти..................................................................................... 86

Пребарување и прикажување контакти................................................................86
Додавање и уредување контакти..........................................................................86
Пренесување контакти...........................................................................................88
Додавање медицински информации и контакти за итни случаи........................89
Омилени..................................................................................................................89
Испраќање информации за контакт......................................................................90
Избегнување двојни записи во апликацијата Контакти.......................................90
Правење резервна копија на контактите..............................................................90

Пораки и чет.............................................................................. 92

Читање и испраќање пораки................................................................................. 92
Организирање на пораките................................................................................... 93
Повикување од пораките....................................................................................... 94
Поставки за пораки................................................................................................ 94
Инстант пораки и видео чет.................................................................................. 94

Е-пошта.......................................................................................95

Поставување на е-поштата................................................................................... 95
Испраќање и примање пораки по е-пошта...........................................................95
Организирање на пораките на е-пошта................................................................96
Поставки на сметка на е-пошта............................................................................ 97
Gmail™.................................................................................................................... 98

Music и FM радио......................................................................99

Пренесување музика во уредот............................................................................ 99
Слушање музика.................................................................................................... 99
Мени на Music.......................................................................................................101
Листи со песни......................................................................................................101
Споделување музика........................................................................................... 102
Подобрување на звукот....................................................................................... 102
Препознавање музика со TrackID™....................................................................103
Слушање радио....................................................................................................104
Омилени радио канали........................................................................................ 105
Поставки за радиозвукот..................................................................................... 105

Камера...................................................................................... 106

Фотографирање и снимање видеа..................................................................... 106
Општи поставки на камерата.............................................................................. 107
Поставки на фотоапаратот.................................................................................. 113
Поставки на видео камерата............................................................................... 116

Фотографии и видеа во апликацијата Албум....................118

Прегледување фотографии и видеа...................................................................118

4

background image

Споделување и управување со фотографиите и видеата................................119
Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии......... 120
Уредување на видеа со апликацијата Уредувач на видеа............................... 121
Криење фотографии и видеа.............................................................................. 121
Мени на почетниот екран на албумот................................................................ 122
Прегледување на фотографиите на мапа......................................................... 123

Видеа........................................................................................ 125

Апликација Видео.................................................................................................125
Пренесување видео содржина во уредот.......................................................... 126
Управување со видео содржини......................................................................... 126
Movie Creator.........................................................................................................126

Поврзување............................................................................. 128

Прикажување на екранот од уредот на телевизор со помош на кабел...........128
Безжично прикажување на екранот од уредот на ТВ-приемник.......................128
Споделување содржина со уреди со ознаката DLNA Certified™......................129
Поврзување на уредот со USB додатоци...........................................................131
Поврзување на уредот со безжичен контролер DUALSHOCK™ 4...................132
NFC........................................................................................................................132
Bluetooth® безжична технологија........................................................................134

Паметни апликации и функции што ви заштедуваат

време........................................................................................ 137

Преглед на Smart Connect................................................................................... 137
Управување со додатоците................................................................................. 138
Google Search и Now............................................................................................138
Користење на апликацијата News Suite............................................................. 139
Користење на уредот како паричник...................................................................139

Патување и мапи.................................................................... 140

Користење услуги за локација.............................................................................140
Google Maps™ и навигација................................................................................ 140
Користење сообраќај на податоци при патување..............................................140
Користење на вашиот уред со мултимедијален систем во возилото.............. 141
Авионски режим....................................................................................................141

Часовник и календар............................................................. 143

Календар...............................................................................................................143
Часовник............................................................................................................... 144

Пристапност............................................................................ 147

Движење за зголемување....................................................................................147
Големина на фонтот............................................................................................ 147
Големина на екранот........................................................................................... 147
Поправање на бојата........................................................................................... 147
TalkBack.................................................................................................................148
Моноаудио............................................................................................................ 148

5

background image

TTY (текст телефон) режим.................................................................................148
Пристап со прекинувач........................................................................................ 148

Поддршка и правни информации........................................150

Апликација за поддршка...................................................................................... 150
Совети на Xperia™............................................................................................... 150
Менија за помош и апликации.............................................................................150
Извршување дијагностички тестови на уредот..................................................150
Рестартирање, ресетирање и поправање..........................................................150
Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер.............................................. 152
Користење на уредот во услови на влага и прашина....................................... 152
Гаранција, SAR и упатства за користење...........................................................153
Рециклирање на уредот.......................................................................................153
Правни информации............................................................................................ 154

6