Sony Xperia Z5 Compact - Икони во лентата за статус.

background image

Икони во лентата за статус.

Икони за статус

Нема SIM-картичка

Јачина на сигналот

Нема сигнал

Роаминг

Испраќање и преземање податоци со LTE

Испраќање и преземање податоци со GPRS

Испраќање и преземање податоци со EDGE

Испраќање и преземање податоци со 3G

Испраќање и преземање HSPA+ и податоци

Вклучена е Wi-Fi конекција и податоците се пренесуваат

36

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучена е Wi-Fi конекција, но нема интернет конекција.
Оваа икона исто така се појавува кога се обидувате да се поврзете со обезбедена Wi-Fi
мрежа. По успешното пријавување, извичникот исчезнува.
Доколку Google™ е блокиран во вашата област, извичникот може да се појавува дури и
кога уредот е поврзан на Wi-Fi мрежа, а интернет конекцијата функционира.

Статус на батеријата

Батеријата се полни

Авионскиот режим е активиран

Функцијата Bluetooth® е активирана

Звукот на микрофонот е исклучен

Звучникот е вклучен

Режимот Не вознемирувај е активиран

Режим на вибрирање

Поставен е аларм

GPS е активиран

Синхронизацијата е во тек

Проблем со пријавувањето или со синхронизацијата

Во зависност од обезбедувачот на услуги, мрежата или регионот, функциите или услугите
претставени со некои икони во оваа листа може да не се достапни.

Управување со иконите на лентата за статус

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Екран > Системски икони.

3

Обележете ги полињата за избирање за системските икони што сакате да појават на
лентата за статус.

Икони за известување

Нова текстуална или мултимедијална порака

Тековен повик

Пропуштен повик

Повик на чекање

Пренасочувањето повик е вклучено

Нова говорна порака

Нова порака по е-пошта

Преземање податоци

Поставување податоци

Мобилните податоци се исклучени

Направете основно поставување на уредот

Достапно е ажурирање за софтверот

Достапни се ажурирања за системот

37

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Преземање на ажурирањата за системот

Допрете за да ги инсталирате преземените ажурирања за системот

STAMINA-режимот е активиран

Ultra STAMINA-режимот е активиран

Поништувањето на бучавата е вклучено

Снимена е слика од екранот

Нова чет порака во Hangouts™

Видеочет со пријателите со помош на апликацијата Hangouts™

Се извршува мала апликација

Се репродуцира песна

Радиото е вклучено

Уредот е поврзан со компјутер преку USB кабел

Внатрешната меморија е 75% полна. Допрете за да пренесете податоци во мемориската
картичка

Предупредување

Повеќе (неприкажани) известувања

Сите икони што може да се појават во уредот не се наведени тука. Овие икони се само за
референтни цели и може да се направат промени без известување.

Спречување на апликацијата да испраќа известувања

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Известувања.

3

Одберете апликација.

4

Допрете го лизгачот Блокирај ги сите .