Sony Xperia Z5 Compact - Подобрување на звукот

background image

Подобрување на звукот

Подобрување на квалитетот на звукот со користење еквилајзер

1

Отворете го менито на Music, па допрете Поставки > Аудио поставки > Звучни
ефекти
> Еквилајзер.

2

Ако сакате рачно да го прилагодите звукот, влечете ги копчињата за фреквентниот опсег
нагоре или надолу. За да одберете поставен аранжман, допрете

за да одберете

аранжман, а потоа допрете ОК за да потврдите.

102

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучување на функцијата за опкружувачки звук

1

Отворете го менито на Music, па допрете Поставки > Аудио поставки > Звучни
ефекти
> Опкружувачки звук (VPT).

2

Потчукнете налево или надесно за да одберете поставка, па допрете ОК за потврда.