Sony Xperia Z5 Compact - Слушање музика

background image

Слушање музика

Користете ја апликацијата Music за слушање на омилената музика и аудио книги.

1

Минимизирајте го плеерот на цел екран

2

Пребарувајте ги сите песни зачувани во уредот

3

Прегледајте ја тековната низа на репродукција

4

Прегледајте ги опциите на менито

5

Албум арт (ако е достапно)

6

Додајте или отстранете песна како омилена

7

Поминато време на тековната песна

8

Додајте песна во листата со песни

9

Индикатор за напредокот – влечете го или допрете покрај линијата за да премотувате брзо напред или назад

10

Вкупно времетраење на тековната песна

11

Повторувајте ги сите песни од тековниот ред за чекање за репродукција

12

Допрете за да појдете на следната песна во редот за чекање за репродукција. Допрете и држете за да премотате
брзо напред за време на тековната песна.

13

Пуштете или паузирајте песна

14

Допрете за да појдете на претходната песна во редот за чекање за репродукција. Допрете и држете за да
премотате назад за време на тековната песна.

15

Пуштајте ги песните од тековниот ред за чекање за репродукција измешано

99

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Почетен екран на Music

1

Допрете во левиот горен агол за да го отворите менито на Music

2

Лизгајте нагоре или надолу за преглед на содржината

3

Репродуцирајте песна со користење на апликацијата Music

4

Репродуцирајте ги сите песни во режим на измешано пуштање

5

Вратете се на екранот од музички плеер

Репродуцирање песна со користење на апликацијата Music

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете .

2

Допрете .

3

Одберете музичка категорија.

4

Допрете на песната за да се репродуцира.

Можеби нема да може да репродуцирате објекти заштитени со авторски права.
Проверете дали ги имате потребните права за содржината што сакате да ја користите.

Наоѓање информации за песните преку интернет

Додека песната се репродуцира во апликацијата Music, допрете го албум артот, па допрете
Повеќе за ова.

Интернет-изворите поврзани со песната може да вклучуваат видеа на YouTube™, текстот
на песната и информации за изведувачот на Wikipedia.

Уредување музички информации и преземање албум арт

1

Од апликацијата Music, допрете на албум артот, а потоа допрете Уредув. муз.
информ.
.

2

Уредете ги информациите по желба.

3

За да поставите или да преземете албум арт, допрете , па изберете опција.

4

Кога ќе завршите, допрете ЗАЧУВАЈ.

Може и да поставите автоматско преземање албум арт во менито Музика, под Поставки.

Прилагодување на јачината на звукот на аудио

Притиснете го копчето за јачина на звукот нагоре или надолу.

Минимизирање на апликацијата Music

Кога се репродуцира песна, допрете за да појдете во вашиот Почетен екран.
Апликацијата Music продолжува да се извршува во заднина.

Отворање на апликацијата Music кога репродуцира во заднината

Додека песната се репродуцира во позадината, повлечете ја лентата за статус надолу и
допрете ја апликацијата Music.

Како алтернатива, од својот Почетен екран, допрете , а потоа пронајдете и допрете

.

100

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.