Sony Xperia Z5 Compact - Telefonovanie

background image

Telefonovanie

Telefonovanie

Telefonovať môžete manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo

uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov.

Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadať čísla v zozname

kontaktov a denníku hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo

zobrazených návrhov. Ak chcete urobiť videohovor, môžete použiť aplikáciu Hangouts™

na odosielanie okamžitých správ a videočetovanie, ktorú máte v zariadení.

1.

Zobrazenie ďalších možností

2.

Odstránenie čísla

3.

Klávesnica na vytáčanie

4.

Tlačidlo volania

Otvorenie klávesnice na vytáčanie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

3

Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na položku .

Zadanie telefónneho čísla

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.

3

Ak sa zobrazí denník hovorov, ťuknutím na ikonu otvorte klávesnicu na

vytáčanie.

4

Zadajte telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo .

Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na tlačidlo

.

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania

jednotlivých písmen a čísiel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.

3

Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.

3

Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne

číslo a potom ťuknite na položku .

80

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení

Plocha a podržte ju, kým zariadenie

nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.

2

V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky

Widgety > Skratky.

3

Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť

Priame vytáčanie.

4

Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa vaše telefónne číslo zobrazí alebo nezobrazí v zariadení príjemcu

hovoru.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia > Identifikácia

volajúceho a ťuknite na ne.