Sony Xperia Z5 Compact - Ricilësimi i aplikacioneve

background image

Ricilësimi i aplikacioneve

Mund ta ricilësoni një aplikacion ose të pastroni të dhënat e aplikacionit nëse aplikacioni

nuk përgjigjet më ose shkakton probleme me pajisjen tuaj.

Për të ricilësuar preferencat e aplikacionit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Ricilëso preferencat e aplik. > Ricilëso

aplikacionet.

Ricilësimi i preferencave të aplikacionit nuk fshin asnjë të dhënë të aplikacionit nga pajisja juaj.

67

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të pastruar të dhënat e aplikacionit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim dhe më pas trokitni lehtë te

Arkivi > ZBRAZ

TË DHËNAT > OK.

Kur i pastroni të dhënat e aplikacionit, të dhënat për aplikacionin e përzgjedhur do të fshihen

përgjithmonë nga pajisja juaj. Opsioni për pastrimin e të dhënave të aplikacionit nuk është i

disponueshëm për të çdo aplikacion ose shërbim.

Për të pastruar kujtesën e fshehtë të aplikacionit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim dhe më pas trokitni lehtë te

Arkivi >

PASTRO KASHENË.

Opsioni për pastrimin e kujtesës së fshehtë të aplikacionit nuk është i disponueshëm për çdo

aplikacion ose shërbim.

Për të hequr cilësimin e paracaktuar të aplikacionit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim dhe më pas trokitni lehtë te

Hapni me

paracaktim > PASTRO TË PARACAKTUARAT.

Opsioni për pastrimin e cilësimit të paracaktuar të aplikacionit nuk është i disponueshëm për

çdo aplikacion ose shërbim.