Sony Xperia Z5 Compact - Nxjerrja e fotografive dhe regjistrimi i videove

background image

Nxjerrja e fotografive dhe regjistrimi i videove

1

Objektivi i kamerës së përparme

2

Përzgjidhni regjimin e regjistrimit

3

Ndërroni mes kamerës së përparme dhe asaj kryesore

4

Zmadhoni ose zvogëloni

5

Tasti i kamerës - Aktivizoni kamerën/nxirrni fotografi/regjistroni video

6

Shikoni fotografitë dhe videot

7

Ruani vendndodhjen

8

Nxirrni fotografi ose regjistroni video

9

Kthehuni pas një hap ose dilni nga kamera

10 Pamja e përgjithshme e regjimit të regjistrimit

11 Cilësimet e blicit

Për të nxjerrë një fotografi nga ekrani i kyçjes

1

Për të aktivizuar ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

2

Për të aktivizuar kamerën, prekni dhe mbani dhe më pas rrëshqitni shpejt në një

drejtim.

3

Pasi të hapet kamera, trokitni lehtë .

Mund ta aktivizoni kamerën kur ekrani është i kyçur dhe joaktiv. Për të bërë këtë, shtypni

plotësisht tastin e kamerës. Shtypeni përsëri për të nxjerrë një fotografi.

Për të nxjerrë një foto duke përdorur tastin e kamerës

1

Aktivizojeni kamerën.

2

Shtypni tastin e kamerës plotësisht poshtë.

Për të nxjerrë një autoportret duke përdorur kamerën e përparme

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë

.

3

Për të nxjerrë fotografinë, shtypni tastin e kamerës.

Për të përdorur blicin e fotokamerës

1

Kur kamera është e hapur, trokitni lehtë mbi .

2

Përzgjidhni cilësimin tuaj të dëshiruar për blicin.

3

Nxirrni foton.

Për të përdorur funksionin e zmadhimit

Kur kamera është e hapur, afroni ose largoni gishtat në ekranin e kamerës.

Mund të përdorni edhe tastin e volumit, duke e shtypur lart ose poshtë. Për të

aktivizuar këtë funksion, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Më shumë >

Përdor tastin e volumit si

108

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të regjistruar një video duke përdorur tastin e kamerës

1

Aktivizoni kamerën.

2

Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur

.

3

Për të nisur regjistrimin e një videoje, shtypni tastin e kamerës.

4

Për të ndalur regjistrimin, shtypni përsëri tastin e kamerës.

Për të regjistruar një video

1

Aktivizoni kamerën.

2

Nëse regjimi i videos nuk është përzgjedhur, rrëshqisni shpejt në ekran për të

përzgjedhur

.

3

Drejtoni kamerën nga subjekti.

4

Për të nisur regjistrimin, trokitni lehtë .

5

Për ta ndërprerë gjatë regjistrimit të një videoje, trokitni lehtë . Për të vazhduar

regjistrimin, trokitni lehtë .

6

Për të ndaluar regjistrimin, trokitni lehtë .

Për të nxjerrë një fotografi gjatë regjistrimit të një videoje

Për të nxjerrë një fotografi gjatë regjistrimit të një videoje, trokitni lehtë .

Fotografia nxirret sapo të lëshoni butonin e kamerës.

Për të parë fotot dhe videot tuaja

1

Aktivizoni kamerën dhe pastaj trokitni lehtë mbi një miniaturë për të hapur një foto

ose një video.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të parë fotot dhe videot.

Për të fshirë një fotografi ose video

1

Gjeni fotografinë ose videon që dëshironi të fshini.

2

Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave.

3

Trokitni lehtë .

4

Trokitni lehtë

FSHI për ta konfirmuar.