Sony Xperia Z5 Compact - Navigimi në aplikacione

background image

Navigimi në aplikacione

Mund të navigoni mes aplikacioneve duke përdorur tastet e navigimit dhe dritaren e

aplikacioneve të përdorura së fundi, e cila ju lejon të ndërroni me lehtësi mes të gjitha

aplikacioneve të përdorura së fundi. Tastet e navigimit janë tasti Prapa, tasti i Ekranit bazë

dhe tasti i Aplikacioneve të fundit. Mund të hapni po ashtu dy aplikacione në ekran në të

njëjtën kohë duke përdorur regjimin e ekranit të ndarë, nëse aplikacioni e mbështet

funksionin me shumë dritare. Disa aplikacione mbyllen kur shtypni tastin e Ekranit bazë

për të dalë, ndërsa të tjerat ndërpriten ose vazhdojnë të ekzekutohen në sfond. Nëse

aplikacioni ndërpritet ose ekzekutohet në sfond, mund të vazhdoni atje ku e keni lënë kur

ta hapni aplikacionin herën tjetër.

27

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Aplikacionet e vogla - Hapni dritaren e aplikacioneve të vogla

2

Pastroni të gjitha - Mbyllni të gjitha aplikacionet e përdorura së fundi

3

Dritarja e aplikacioneve të përdorura së fundi - Hapni një aplikacion të përdorur së fundi

4

Tasti i aplikacioneve të fundit - Hapni dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundi

5

Tasti i ekranit bazë - Dilni nga një aplikacion dhe kthehuni në ekranin bazë

6

Tasti prapa - Kthehuni tek ekrani i mëparshëm brenda një aplikacioni ose mbyllni aplikacionin

Për të hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi

Shtypni .

Për të ndërruar me shpejtësi mes aplikacioneve të përdorura së fundi

Shtypni shpejt dy herë .

Për të mbyllur të gjitha aplikacionet e përdorura së fundi

Trokitni lehtë te dhe më pas trokitni lehtë

PASTRONI TË GJITHA.

Për të hapur një meny në një aplikacion

Gjatë përdorimit të aplikacionit, trokitni lehtë .

Një meny nuk është e disponueshme në të gjitha aplikacionet.

Regjimi i ekranit të ndarë

Regjimi i ekranit të ndarë bën të mundur të shikoni dy aplikacione në të njëjtën kohë, për

shembull, nëse dëshironi të shikoni kutinë hyrëse të postës elektronike dhe një shfletues

uebi në të njëjtën kohë.

1 Aplikacioni 1 në dritaren e sipërme

2 Kufiri i ekranit të ndarë - Zvarriteni për të ndryshuar madhësinë e dritareve

28

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

3 Aplikacioni 2 në dritaren e poshtme

4 Tasti i ekranit të ndarë - Përzgjidhni një aplikacion të përdorur së fundi

5 Tasti i ekranit bazë - Kthehuni në ekranin bazë

6 Tasti prapa - Kthehuni tek ekrani i mëparshëm brenda një aplikacioni ose mbyllni aplikacionin

Regjimi i ekranit të ndarë nuk mbështetet nga të gjitha aplikacionet.

Për të përdorur regjimin e ekranit të ndarë

1

Sigurohuni që dy aplikacionet që dëshironi të përdorni në regjimin e ekranit të

ndarë janë të hapura dhe duke u ekzekutuar në sfond.

2

Hapni aplikacionin që dëshironi të përdorni në regjimin e ekranit të ndarë dhe më

pas trokitni lehtë dhe mbani . Aplikacioni do të caktohet te pjesa e parë e ekranit

të ndarë.

3

Përzgjidhni aplikacionin e dytë që dëshironi nga lista e miniaturave.

4

Nëse dëshironi të ndryshoni madhësinë e dritareve të ekranit të ndarë, zvarritni

kufirin e ekranit të ndarë në qendër.

5

Për të dalë nga regjimi i ekranit të ndarë, trokitni lehtë dhe mbani ndërsa

shfaqen dritaret e ekranit të ndarë.