Sony Xperia Z5 Compact - Kufizimi i telefonatave

background image

Kufizimi i telefonatave

Mund të bllokoni të gjitha ose disa kategori të telefonatave në hyrje dhe atyre në dalje.

Nëse keni marrë nga ofruesi juaj i shërbimit një kod PIN2, mund të përdorni edhe një listë

me Numrat e telefonimit fiks (FDN), për të kufizuar telefonatat në dalje. Nëse abonimi juaj

përfshin një shërbim të postës zanore, mund t'i dërgoni të gjitha telefonatat në hyrje nga

një kontakt specifik drejtpërdrejt te posta zanore. Nëse dëshironi të bllokoni një numër të

caktuar, mund të shkoni te Google Play™ dhe të shkarkoni aplikacionet që mbështesin

këtë funksion.

FDN-ja nuk mbështetet nga të gjithë operatorët e rrjetit. Kontaktoni me operatorin e rrjetit për

të verifikuar nëse karta juaj SIM ose shërbimi i rrjetit e mbështet këtë tipar.

Për të bllokuar telefonatat në hyrje ose në dalje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë mbi

Bllokimi i telefonatave dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

4

Futni fjalëkalimin dhe trokitni lehtë mbi

Aktivizo.

Kur konfiguroni bllokimin e telefonatave për herë të parë, duhet të fusni një fjalëkalim për të

aktivizuar funksionin e bllokimit të telefonatave. Duhet të përdorni të njëjtin fjalëkalim më vonë,

nëse dëshironi të modifikoni cilësimet e bllokimit të telefonatave.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonimin fiks

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Numrat e telefonimit fiks.

3

Trokitni lehtë mbi

Aktivizo telefonimin fiks ose Çaktivizo telefonim. fiks.

4

Futni kodin tuaj PIN2 dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për qasjen në listën e marrësve të telefonatave të pranuara

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Numrat e telefonimit fiks >

Numrat e telefonimit fiks.

Për të ndryshuar kodin PIN2 të kartës SIM

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë mbi

Numrat e telefonimit fiks > Ndrysho PIN2.

4

Futni kodin e vjetër PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

5

Futni kodin e ri PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

6

Konfirmoni kodin e ri PIN2 dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për t'i dërguar telefonatat në hyrje nga një kontakt specifik drejtpërdrejt te posta

zanore

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Zgjidhni kontaktin për të cilin dëshironi t'i drejtoni automatikisht te posta zanore të

gjitha telefonatat në hyrje.

4

Trokitni lehtë mbi > .

5

Shenjoni kutinë e zgjedhjes pranë

Të gjitha tel. në post. zan..

6

Trokitni lehtë mbi

RUAJ.

84

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.