Sony Xperia Z5 Compact - Podešavanja ekrana

background image

Podešavanja ekrana

Ručno podešavanje svetline ekrana bez obzira a uslove osvteljenosti

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Ponađite i tapnite na

Podešavanja > Prikaz i tapnite na Prilagodiva svetlina klizač

da biste onemogućili ovu funkciju, ako već nije onemogućena.

3

Tapnite na

Nivo osvetljenja.

4

Prevucite klizač da biste podesili svetlinu.

Smanjivanje nivoa osvetljenja produžava trajanje baterije.

Omogućavanje ili onemogućavanje vibracije na dodir

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Drugi zvukovi i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač

Vibriraj pri dodiru da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Prilagođavanje vremena mirovanja pre isključivanja ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Spavaj i tapnite na njih.

3

Izaberite opciju.

Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite taster za napajanje .

Prilagođavanje veličine fonta

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Veličina fonta i tapnite na njih.

3

Izaberite željenu opciju.

62

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prilagođavanje veličine prikaza

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Veličina prikaza i tapnite na njih.

3

Prevucite klizač da biste izabrali željenu opciju.

Prilagođavanje balansa bele boje na ekranu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Balans belog i tapnite na njih.

3

Prevucite klizače na željene položaje da biste prilagodili balans bele boje.

Da biste vratili podešavanje balansa bele boje na podrazumevane vrednosti, tapnite na >

Podrazumevane vrednosti.

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja drži ekran uključenim sve dok vam je uređaj u

ruci. Kada spustite uređaj, ekran se isključuje prema podešavanjima režima spavanja.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije za kontrolu pametnog pozadinskog svetla

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Kontr. pam. poz. svetla i tapnite na

njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Režim rukavica

Pomoću režima rukavica možete nositi rukavice i ipak se kretati po ekranu uređaja. Kada

koristite režim rukavica, krug kursora se pojavljuje na oblasti ekrana na kojoj je

registrovan dodir.

Omogućavanje režima rukavica

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavke > Podešavanja > Prikaz > Režim

rukavica.

2

Tapnite na klizač da biste omogućili ovu funkciju.

Osetljivost zavisi od veličine oblasti kontakta između ekrana i prsta u rukavici koji koristite za

navigaciju po ekranu.

Kačenje ekrana

Koristite kačenje ekrana kako biste podesili uređaj tako da prikazuje samo ekran za

određenu aplikaciju. Na primer, ako igrate igru i slučajno dodirnete taster za pomeranje

„Početak“, funkcija kačenja ekrana sprečava da umanjivanje ekrana aplikacije aktivne

igre. Tu funkciju možete da koristite i kada pozajmite uređaj drugoj osobi kako ne bi

mogla lako da pristupi dodatnim aplikacijama. Na primer, možete da pozajmite uređaj

nekome da snimi fotografiju i da zakačite ekran za aplikaciju „Kamera“ tako da osoba ne

može lako da koristi druge aplikacije, kao što je „E-pošta“.

Kačenje ekrana nije bezbednosna funkcija i ne sprečava u potpunosti druge korisnike da

otkače ekran i pristupe uređaju. Da biste zaštitili podatke, treba da podesite uređaj tako da

zahteva PIN, lozinku ili obrazac za otključavanje ekrana da bi neko mogao da otkači ekran.

Omogućavanje ili onemogućavanje kačenja ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Kačenje

ekrana i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

4

Ako ste omogućili kačenje ekrana, možete da tapnete na klizač

Zaključaj uređaj

pri otkačivanju da biste omogućili ili onemogućili ovu dodatnu bezbednosnu

funkciju, po želji.

Obrazac, PIN ili lozinka nisu obavezni da bi kačenje ekrana funkcionisalo.

63

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Kačenje ekrana

1

Proverite da li je kačenje ekrana aktivirano na uređaju.

2

Otvorite aplikaciju i idite na ekran koji želite da zakačite.

3

Tapnite na .

4

Da biste prikazali ikonu kačenja ekrana , prevucite nagore.

5

Tapnite na .

6

U iskačućem prozoru koji se pojavi tapnite na

Razumem.

Otkačinjanje ekrana

Na zakačenom ekranu dodirnite i zadržite dok ne otkačite ekran.

Ako ste izabrali neku bezbednosnu opciju prilikom aktiviranja funkcije kačenja ekrana, morate

da unesete šablon, PIN ili lozinku da biste otključali uređaj i mogli da otkačite ekran.