Sony Xperia Z5 Compact - Navigacija po aplikacijama

background image

Navigacija po aplikacijama

Pomoću tastera za navigaciju i prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama možete da

se krećete između aplikacija, što vam omogućava da se brzo prebacujete između svih

nedavno korišćenih aplikacija. Tasteri za navigaciju su taster za vraćanje, taster „Home“ i

taster „Nedavne aplikacije“. Možete i da istovremeno otvorite dve aplikacije na ekranu

pomoću režima podeljenog ekrana, pod uslovom da aplikacija podržava funkciju

upotrebe više prozora. Kada pritisnete taster „Home“ da biste izašli, neke aplikacije se

zatvaraju, dok se druge pauziraju ili nastavljaju s radom u pozadini. Ako je aplikacija

pauzirana ili radi u pozadini, možete da nastavite tamo gde ste stali kada je sledeći put

otvorite.

26

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Male aplikacije – otvaranje prozora sa malim aplikacijama

2

Obriši sve – Zatvorite sve nedavno korišćene aplikacije

3

Prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama – Otvorite nedavno korišćenu aplikaciju

4

Taster „Nedavne aplikacije“ – Otvorite prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama

5

Taster „Home“ – Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran

6

Taster za vraćanje – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju

Otvaranje prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama

Pritisnite .

Brzo prebacivanje između nedavno korišćenih aplikacija

Brzo dvaput pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korišćenih aplikacija

Tapnite na , a zatim na

OBRIŠI SVE .

Otvaranje menija u aplikaciji

Prilikom korišćenja aplikacije tapnite na .

Meni nije dostupan u svim aplikacijama.

Režim podeljenog ekrana

Režim podeljenog ekrana vam omogućava da gledate dve aplikacije odjednom, na

primer, ako želite da istovremeno vidite prijemno sanduče e-pošte i veb pregledač.

1 Aplikacija 1 u gornjem prozoru

2 Granica podeljenog ekrana – prevucite je da biste promenili veličinu prozora

27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

3 Aplikacija 2 u donjem prozoru

4 Taster podeljenog ekrana – Izaberite nedavno korišćenu aplikaciju

5 Taster „Home“ – Vratite se na početni ekran

6 Taster za vraćanje – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju

Neke aplikacije ne podržavaju režim podeljenog ekrana.

Korišćenje režima podeljenog ekrana

1

Proverite da li su dve aplikacije koje želite da koristite na podeljenom ekranu

otvorene i aktivne u pozadini.

2

Otvorite aplikaciju koju želite da koristite u režimu podeljenog ekrana, zatim tapnite

i zadržite . Aplikacija će biti dodeljena prvom delu podeljenog ekrana.

3

Izaberite drugu željenu aplikaciju sa liste sličica.

4

Ako želite da promenite veličinu prozora podeljenog ekrana, prevucite ivicu

podeljenog ekrana u centar.

5

Da biste izašli iz režima podeljenog ekrana, tapnite i zadržite dok se ne prikažu

prozori podeljenog ekrana.