Sony Xperia Z5 Compact - Aplikasi leutik

background image

Aplikasi leutik

Aplikasi leutik nyaeta aplikasi miniatur nu bisa jalan diluhureun palikasi sejenna di layar nu

sarua, jang ngaktipkeun multi-tasking. Contona, Anjeun bisa boga hiji kaca web nu

dibuka nu nembongkeun wincik nilai tuker artos teras muka aplikasi leutik Kalkulator di

luhureun na teras ngitung. Anjeun bisa muka jandela aplikasi leutik ti layar aplikasi nu

nembe diangge. Jangan ngundeur aplikasi leutik sejenna, buka Google Play™.

Pikeun muka aplikasi leutik

1

Pikeun muka layar aplikasi anu nembe dipake, ketok .

2

Ketok

APLIKASI LEUTIK.

3

Ketok aplikasi leutik nu ku Anjeun hoyong dibuka.

Anjeun tiasa muka sababaraha aplikasi leutik dina waktu nu sami.

Pikeun nutup aplikasi leutik

Ketok dina jandela aplikasi leutik.

Pikeun ngundeur aplikasi leutik

1

Pikeun muka layar aplikasi anu nembe dipake, ketok .

2

Ketok

APLIKASI LEUTIK.

3

Ketok .

4

Ketok .

5

Teangan aplikasi leutik nu hayang diundeur ku anjeun, teras turutan parentah

pikeun ngunderna tur ngarengsekeun pamasangan.

Pikeun mindahkeun aplikasi leutik

Basa aplikasi kecil dibuka, toel jeung tahan pojok kenca luhur aplikasi leutik eta,

teras pindahkeun ka lokasi nu dipikahoyong.

29

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngaleutikan aplikasi leutik

Basa small app dibuka, toel jeung tahan pojok kenca luhur ti aplikasi leutik eta,

teras sered ka gigir katuhu atawa ka handap layar.

Sababaraha aplikasi leutik tiasa dileutikan ku cara ngetok ikon .

Pikeun mupus aplikasi leutik

1

Ketok .

2

Panggihan tur ketok

APLIKASI LEUTIK.

3

Ketok .

4

Ketok

Pupus aplikasi leutik, teras pilih aplikasi leutik nu ku Anjeun hoyong

dipupus.

5

Ketok

OKE.

Pikeun nambah widget jadi aplikasi leutik

1

Pikeun muka layar aplikasi anu nembe dipake, ketok .

2

Ketok

APLIKASI LEUTIK, terus ketok .

3

Ketok .

4

Pilih widget.

5

Tulis ngaran kanggo widget, upami dipikahoyong, teras ketok

OKE.

Pikeun ngaganti ngaran widget

1

Pikeun muka layar aplikasi anu nembe dipake, ketok .

2

Ketok

APLIKASI LEUTIK.

3

Ketok .

4

Ketok

Ganti ngaran widget, teras pilih widget nu hoyong diganti ngaran.

5

Tulis ngaran, teras ketok

OK.

6

Ketok

.

Teu kabeh widget tiasa diganti ngaran.

Pikeun mupus widget

1

Pikeun muka layar aplikasi anu nembe dipake, ketok .

2

Ketok

APLIKASI LEUTIK.

3

Ketok .

4

Ketok

Pupus widget.

5

Pilih ikon widget nu Anjeun hoyong pupus, teras ketok

OK .

6

Ketok

.

Teu kabeh widget tiasa dipupus.