Sony Xperia Z5 Compact - Potong kompas jeung polder

background image

Potong kompas jeung polder

Pake potong kompas jeung polder pikeun ngatur aplikasi jeung nyieun Layar Utama

anjeun rapih.

1

Akses aplikasi nu make potong kompas

2

Akses polder nu aya aplikasi

Pikeun nambah potong kompas aplikasi ka Layar Utama Anjeun

1

Toel jeung tahan wewengkon nu kosong di Layar Utama nepi ka alat ngegeter tur

menu kustomisasi nembongan.

2

Dina menu kustomisasi, ketok

Aplikasi.

3

Gulung ka daptar aplikasi tur pilih hiji aplikasi. Aplikasi nu dipilih ditambahkeun ka

Layar Utama.

Di lengkah 3, alternatipna Anjeun oge tiasa ngetok

Potong kompas teras milih aplikasi tina

daptar nu aya. Upami Anjeun make metodeu ieu pikeun nambahkeun potong kompas,

sababara aplikasi nu sadia ngidinan Anjeun pikeun nambahkeun pungsionalitas nu tangtu ka

potong kompas eta.

Cara mindahkeun hiji item dina layar Utama

Toel jeung tahan item nepi ka alat ngageter, teras sered item eta ka lokasi nu

anyar.

Cara mupus hiji item tina layar Utama

Toél jeung tahan hiji item nepi ka alat ngageter, terus séréd item ka

Pupus dina

layar utama di bagéan luhur layar.

31

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara nyieun polder dina layar Utama

Toel jeung tahan ikon aplikasi atawa potong kompas nepi ka alat ngageter, teras

sered tur teundeun ikon eta ka luhureun ikon aplikasi atawa potong kompas nu

sejen.

Cara nambah item ka polder dina layar Utama

Toel jeung tahan hiji item nepi ka alat ngageter, teras sered item eta ka polder.

Pikeun ngaganti nami polder dina layar Utama

1

Ketok polder pikeun mukakeunana.

2

Ketok bar judul polder pikeun mintonkeun widang

Ngaran polder.

3

Tulis nami polder nu anyar tur ketok

Rengse.