Sony Xperia Z5 Compact - Nyumputkeun poto sareng video

background image

Nyumputkeun poto sareng video

Anjeun bisa nyumputkeun poto jeung video nu mana wae tina layar utama Albeum.

Upami poto jeung video tos disumputkeun tina layar utama Albeum, poto jeung video eta

ngan tiasa ditingali tina polder Sumput.

Cara nyumputkeun poto atawa video

1

Dina albeum, panggihan tur ketok poto jeung video nu ku Anjeun hayang

disumputkeun.

2

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok .

3

Ketok

Sumput > OKE.

Cara nempo poto sareng video Anjeun nu disumputkeun

1

Dina Albeum, ketok , terus ketok

Sumputkeun.

2

Ketok hiji poto atawa video pikeun nempokeunana.

3

Sintreuk kenca pikeun nempo poto atawa video salajengna. Sintreuk ka katuhu

pikeun nempo video atawa poto nu samemehna.

120

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Cara bolay nyumputkeun poto atawa video

1

Dina Albeum, ketok , terus ketok

Sumputkeun.

2

Ketok poto atawa video nu Anjeun hoyong bolay nyumputkeun.

3

Ketok layar nu bade dipintonkeun di tulbar, teras ketok .

4

Ketok

Ulah sumputkeun.