Sony Xperia Z5 Compact - Modeu Ulah ganggu

background image

Modeu Ulah ganggu

Anjeun tiasa nyetel alat Anjeun ka modeu Ulah diganggu tur mutuskeun sabaraha lami

alat Anjeun dina modue Ulah diganggu eta sacara manual. Anjeun tiasa oge nyetel

samemehna iraha alat Anjeun bakal aya dina modeu Ulah diganggu sacara otomatis.

Cara aktipkeun modeu Ulah ganggu

1

Make dua ramo, sered wagel status ka handap sapinuhna pikeun jang ngakses

panel setelan Gancang.

2

Téangan terus ketok .

3

Pilih hiji pilihan, teras ketok

Rengse.

Cara pindah gancang antara modeu Tong ganggu/Geter/Sora

1

Pencet kenop volumeu ka luhur atawa ka handap dugi ,

atawa

nembongan.

2

Ketok ,

atawa pikeun pindah antara modeu Jempe/Geter/Sora Pikeun

aktipkeun modeu Ulah ganggu, pencet kenop polumeu handap mun dina modeu

geter.

62

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngajadwalkeun jangka waktu modeu Ulah ganggu

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Tong ganggu > Aturan otomatis.

3

Pilih waktos atawa acara nu ngajadwalkeun modeu Ulah ganggu, atawa tambah

aturan anyar.

4

Tulis ngaran nu dipikahoyong jang aturan, teras ketok

OK.

5

Téang jeung ketok

Dinten jeung curek kotak pikeun dinten nu kakait, teras ketok

Rengse.

6

Jang ngaluyukeun waktu mimiti, ketok

Waktu mimiti tur pilih niléi, terus ketok OK.

7

Jang ngaluyukeun waktu réngsé, ketok

Waktu ahir tur pilih niléi, terus ketok OK.

Alat anjeun tetep dina modeu Ulah ganggu salila jangka waktu nu dipilih.

Nyetél pangacualian dina modeu Ulah ganggu

Anjeun tiasa milih jinis béwara nu diidinan pikeun nyora dina Ulah ganggu jeung anjeun

tiasa ngayak pangacualian dumasar ti asal béwara, Jinis pangacualian nu paling umum

nyaéta:

Kajadian jeung panginget

Telepon

Talatah

Alarm

Cara ngaitkeun pangacualian sareang tipeu kontak husus

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Interupsi > Idinan dina Prioritas

hungkul.

3

Ketok

Telepon atawa Talatah.

4

Pilih hiji pilihan.