Sony Xperia Z5 Compact - Setelan polumeu

background image

Setelan polumeu

Anjeun tiasa nyetel polumeu rington kanggo sauran telepon sareng bewara oge kanggo

musik jeung pamuter video.

Ngaluyukeun polumeu rington make kenop polumeu

Pencet tombol polumeu ka luhur atawa ka handap.

Nyetél volumeu media nu diputer nganggo konci volumeu

Mun muter tembang atanapi ningali video, pencét konci volumeu kaluhur atanapi

kahandap mun layar dikonci.

Cara aktipkeun modeu geter

Pencét kenop polumeu handap atawa luhur dugi

katémbong.

61

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyaluyukeun tingkat polumeu

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Sora.

3

Sered geseran polumeu ka posisi nu dipikahoyong.

Anjeun oge tiasa mencet kenop polumeu luhur atawa handap jeung ketok

pikeun

nyaluyukeun rington, pamuter media atawa tingkat polumeu alarm kapisah.

Cara nyetel alat Anjeun ambeh ngageter lamun aya telepon asup

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Sora.

3

Ketok geseran

Oge geter jang telepon pikeun ngaktipkeun pungsi.

Pikeun nyetel rington

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Rington telepon.

3

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok terus pilih payil musik nu disimpen dina

alat anjeun.

4

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Rengse.

Pikeun milih sora bewara

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Bewara sora.

3

Pilih hiji pilihan tina daptar atawa ketok terus pilih payil musik nu disimpen dina

alat anjeun.

4

Pikeun ngonpirmasi, ketok

Rengse.

Sababaraha aplikasi gaduh sora bewarana sorangan nu husus, nu tiasa Anjeun pilih ti setelan

aplikasi.

Pikeun ngaktipkeun sora toel

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Sora nu sejen.

3

Ketok geseran pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun sora toel nu

dipikahayang.