Sony Xperia Z5 Compact - การใช้อุปกรณ์ในสภาวะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก

background image

การใช้อุปกรณ์ในสภาวะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่กันนํ้าและกันฝุ่น ดังนั้น ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเมื่อตากฝนหรือนําไปล้างนํ้าโดยตรง แต่อย่าลืม

ว่าต้องปิดพอร์ตและฝาครอบที่ติดมาด้วยทั้งหมดอย่างหนาแน่น คุณไม่ควรวางอุปกรณ์ทั้งเครื่องแช่ในนํ้า หรือให้

สัมผัสกับนํ้าทะเล นํ้าเค็ม นํ้าคลอรีน หรือของเหลวอื่นๆ เช่น เครื่องดื่ม การใช้งานอุปกรณ์ผิดประเภทและไม่เหมาะ

สมจะทําให้สิ้นสุดการรับประกัน อุปกรณ์นี้มีอัตราการป้องกันการรั่วซึม IP65/68 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

www.sonymobile.com/waterproof/
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ถูกต้อง

หรือไม่เป็นไปตามคําแนะนําของ Sony Mobile หากต้องการข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลสําคัญใน

support.sonymobile.com หรือผ่าน

ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลด้านกฎหมาย

อุปกรณ์ของคุณมีพอร์ต USB ที่ไม่มีฝา พอร์ต USB ต้องแห้งสนิทก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเพื่อทําการชาร์จหรือโอน

ข้อมูล หากอุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับนํ้า เช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์และเขย่าอุปกรณ์อย่างน้อย 15 ครั้งโดยควํ่า

หน้าพอร์ต USB ลง ทําตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง หากความชื้นยังคงปรากฏอยู่ในพอร์ต USB เสียบสายเคเบิล USB

เข้ากับพอร์ต USB หลังจากที่พอร์ตแห้งสนิทแล้วเท่านั้น

การทําให้พอร์ต USB แห้ง

154

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากอุปกรณ์ของคุณ

2

จับอุปกรณ์ให้แน่นและให้พอร์ต USB ควํ่าลง เขย่าเครื่องแรงๆ อย่างน้อย 15 ครั้ง

3

ถ้ายังคงมองเห็นความชื้นได้ในพอร์ต USB ให้เขย่าเครื่องอีกหลายๆ ครั้ง

4

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นที่เหลือออกจากพอร์ต USB