Sony Xperia Z5 Compact - เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

background image

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® เพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ หรือใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี การ

เชื่อมต่อ Bluetooth® จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่มีวัตถุใด ๆ ขวาง ในบาง

กรณี คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ ด้วยตนเอง

การใช้งานร่วมกันและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ Bluetooth® ชนิดต่าง ๆ จะไม่เหมือนกัน

หากคุณใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายราย ผู้ใช้แต่ละรายจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Bluetooth® ได้และจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้

ทั้งหมด

วิธีเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth

®

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > Bluetooth

3

แตะแถบเลื่อน

Bluetooth เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน

การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ ชื่อนี้จะแสดงบนอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน Bluetooth

®

และตั้งค่าให้อุปกรณ์

อื่นมองเห็นอุปกรณ์ของคุณ

วิธีตั้งชื่ออุปกรณ์

1

ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth

®

เปิดใช้งานอยู่

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Bluetooth

4

แตะ >

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นี้

5

ใส่ชื่ออุปกรณ์

6

แตะ

เปลี่ยนชื่อ

การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth

®

เครื่องอื่น

เมื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับหูฟัง Bluetooth

®

หรืออุปกรณ์

Bluetooth

®

ในรถยนต์เพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในการแชร์เพลงได้

เมื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth

®

เครื่องอื่น อุปกรณ์ของคุณจะจดจําการจับคู่นี้ไว้ เมื่อจับคู่อุปกรณ์ของ

คุณกับอุปกรณ์ Bluetooth

®

เครื่องอื่นเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องใส่รหัสผ่าน อุปกรณ์ของคุณจะลองใช้รหัสผ่านทั่วไปคือ

0000 โดยอัตโนมัติ หากไม่สําเร็จ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth

®

ของคุณเพื่อดูรหัสผ่านอุปกรณ์ ใน

ครั้งต่อไป คุณไม่จําเป็นต้องใส่รหัสใหม่เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

®

ที่เคยจับคู่แล้ว

อุปกรณ์ Bluetooth

®

บางอย่าง เช่น หูฟัง Bluetooth

®

ส่วนใหญ่ จะต้องทั้งจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกเครื่อง

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth

®

พร้อมกันหลายเครื่องได้ แต่เชื่อมต่อกับโปรไฟล์ Bluetooth

®

ได้โปรไฟล์

เดียวเท่านั้น

136

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth

®

เครื่องอื่น

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่นั้นเปิดใช้งานฟังก์ชันของ Bluetooth

®

และเปิดให้อุปกรณ์

Bluetooth

®

อื่นสามารถมองเห็นได้

2

แตะ จาก

หน้าจอหลักของอุปกรณ์

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > Bluetooth

4

แตะแถบเลื่อน

Bluetooth เพื่อเปิดฟังก์ชัน รายการอุปกรณ์ Bluetooth

®

ที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น

5

แตะอุปกรณ์ Bluetooth

®

ที่ต้องการจับคู่ด้วย

6

ใส่รหัสผ่าน (หากจําเป็น) หรือยืนยันว่ารหัสของทั้งสองอุปกรณ์เป็นรหัสเดียวกัน

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์ Bluetooth

®

อีกเครื่องหนึ่ง

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > Bluetooth

3

แตะอุปกรณ์ Bluetooth

®

ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

วิธียกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth

®

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Bluetooth

3

ในส่วน

อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว ให้แตะ ข้างชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการยกเลิกการจับคู่

4

แตะ

ลืม

ส่งและรับข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

®

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth

®

เพื่อแบ่งปันข้อมูลต่างๆ กับอุปกรณ์ที่มี Bluetooth

®

ชนิดอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ หรือ

คอมพิวเตอร์ คุณสามารถรับส่งข้อมูลชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

ภาพถ่ายและวีดีโอ

เพลงและไฟล์เสียงชนิดอื่นๆ

เว็บเพจ

วิธีส่งรายการโดยใช้ Bluetooth

®

1

อุปกรณ์รับ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth

®

แล้ว และอุปกรณ์ Bluetooth

®

ทั้งสองมองเห็นกัน

2

อุปกรณ์ส่ง: เปิดแอปพลิเคชันที่มีรายการที่ต้องการส่ง แล้วไปที่รายการนั้น

3

คุณอาจต้องแตะข้อมูลดังกล่าวค้างไว้หรือเปิดข้อมูลดังกล่าวแล้วกด โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและข้อมูล

ที่ต้องการส่ง

4

เลือก

Bluetooth

5

เปิด Bluetooth

®

เมื่อได้รับแจ้งให้เปิด

6

แตะชื่อของอุปกรณ์รับ

7

อุปกรณ์รับ: หากมีข้อความแสดงขึ้น ให้รับการเชื่อมต่อ

8

อุปกรณ์ส่ง: หากมีข้อความแสดงขึ้น ให้ยืนยันการโอนไปยังอุปกรณ์รับ

9

อุปกรณ์รับ: รับรายการที่ส่งเข้ามา

137

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การรับรายการโดยใช้ Bluetooth

®

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth

®

และอุปกรณ์ Bluetooth

®

ทั้งสองมองเห็นกัน

2

ขั้นตอนนี้อุปกรณ์ของผู้ส่งจะเริ่มส่งข้อมูลมายังอุปกรณ์ของคุณ

3

ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ใส่รหัสผ่านเดียวกันในทั้งสองอุปกรณ์ หรือยืนยันรหัสผ่านที่แนะนํา

4

เมื่อได้รับแจ้งว่ามีไฟล์ส่งเข้ามายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ลากแถบสถานะลงล่างแล้วแตะที่การแจ้งเพื่อยอมรับ

การถ่ายโอนไฟล์

5

แตะ

ยอมรับ เพื่อเริ่มการถ่ายโอนไฟล์

6

เมื่อต้องการดูความคืบหน้าของการถ่ายโอน ให้ลากแถบสถานะลง

7

เมื่อต้องการเปิดรายการที่ได้รับ ให้ลากแถบสถานะลงแล้วแตะที่การแจ้งที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูไฟล์ที่ได้รับผ่าน Bluetooth®

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > Bluetooth

3

กด แล้วเลือก

แสดงไฟล์ที่ได้รับ

138

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น