Sony Xperia Z5 Compact - การนำทางในแอปพลิเคชัน

background image

การนําทางในแอปพลิเคชัน

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันได้โดยใช้ปุ่มนําทางและหน้าต่างแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด ซึ่งช่วยให้สลับใช้

แอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ปุ่มนําทางประกอบด้วยปุ่มย้อนกลับ ปุ่มหน้าจอหลัก และปุ่มแอป

ล่าสุด คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชัน 2 แอปได้พร้อมกันโดยใช้โหมดแบ่งหน้าจอ ในกรณีที่แอปพลิเคชันรองรับ

ฟังก์ชันหลายหน้าต่าง แอปพลิเคชันบางแอปจะปิดเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลัก เพื่อออก แต่บางแอปอาจจะพักการ

ทํางานหรือทํางานอยู่เบื้องหลัง หากหยุดแอปพลิเคชันไว้ชั่วคราวหรือให้ทํางานในเบื้องหลัง คุณจะกลับมายังจุดที่ใช้

งานค้างไว้ได้เมื่อเปิดแอปในครั้งหน้า

26

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

1

แอปขนาดเล็ก – เปิดหน้าต่างแอปขนาดเล็ก

2

ล้างทั้งหมด - ปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เพิ่งใช้

3

หน้าต่างแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด - เปิดแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้งานล่าสุด

4

ปุ่มแอปล่าสุด – เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

5

ปุ่มหน้าจอหลัก - ออกจากแอปพลิเคชันแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก

6

ปุ่มย้อนกลับ - กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้าภายในแอปพลิเคชันหรือปิดแอปพลิเคชัน

ถ้าต้องการเปิดหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้งานล่าสุด

กด

วิธีสลับใช้แอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุดอย่างรวดเร็ว

กด อย่างเร็ว 2 ครั้ง

วิธีปิดแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุดทั้งหมด

แตะ จากนั้น แตะ

ล้างทั้งหมด

วิธีเปิดเมนูในแอปพลิเคชัน

แตะ ขณะใช้แอปพลิเคชัน

บางแอปพลิเคชันจะไม่มีเมนู

โหมดแบ่งหน้าจอ

โหมดแบ่งหน้าจอช่วยให้ดูแอปพลิเคชัน 2 แอปพร้อมกันได้ เช่น ถ้าต้องการดูกล่องจดหมายอีเมลและเว็บเบราว์เซอร์

พร้อมกัน

1

แอปพลิเคชัน 1 ในหน้าต่างบน

2

เส้นแบ่งหน้าจอ - ลากเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

3

แอปพลิเคชัน 2 ในหน้าต่างบน

4

ปุ่มแบ่งหน้าจอ - เลือกแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

5

ปุ่มหน้าจอหลัก - กลับไปที่หน้าจอหลัก

6

ปุ่มย้อนกลับ - กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้าภายในแอปพลิเคชันหรือปิดโปรแกรม

แอปพลิเคชันที่รองรับโหมดแบ่งหน้าจอมีเพียงบางแอปเท่านั้น

27

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีใช้โหมดแบ่งหน้าจอ

1

แอปพลิเคชันทั้งสองที่จะใช้ในโหมดแบ่งหน้าจอจะต้องเปิดอยู่และทํางานในเบื้องหลัง

2

เปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ในโหมดแบ่งหน้าจอ แล้วแตะ ค้างไว้ แอปพลิเคชันจะอยู่ที่หน้าจอส่วนแรก

3

เลือกแอปพลิเคชันที่สองที่ต้องการจากรายการภาพขนาดย่อ

4

หากต้องการปรับขนาดหน้าจอแบ่ง ให้ลากเส้นขอบตรงกลางหน้าจอ

5

หากต้องการออกจากโหมดแบ่งหน้าจอ ให้แตะ ตรงที่หน้าจอแบ่งแสดงอยู่ค้างไว้